کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 73-93

منوچهر کلهر؛ محمدرضا کرمی پور؛ مسعود اسدی