کلیدواژه‌ها = روایی و پایایی
هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 116-135

علی اکبر صلاحی