کلیدواژه‌ها = تحلیل عامل تاییدی
بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش‌آموزان دبیرستان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 39-56

بتول طامه؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ نورعلی فرخی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 23-42

قدرت اله باقری؛ احمد غضنفری؛ فریبرز نیکدل


تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 79-92

رحمان اکبری؛ طیبه شریفی؛ شیرعلی خرامین؛ جمال عابدی