کلیدواژه‌ها = دانشجویان ایرانی
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 23-37

ابوالفضل قدمی؛ سرورالسادات سیاح؛ فاطمه آزادی