کلیدواژه‌ها = پایایی و روایی
بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس اهداف پیشرفت2×3: ساختار عاملی، پایایی و روایی

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 35-47

ثنا پناهی پور؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور