کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی
مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته در زوجین ایرانی: ساختار عاملی، روایی و پایایی

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 149-171

رضوان محمدشارونی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ امید شکری؛ عصمت دانش؛ احمد برجعلی