کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
ویژگی‌های روانسجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

معصومه پاشانجاتی؛ رضا نیک بخش؛ فریده شریفی فر


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 7-24

آرنوش درستکار؛ هائیده صابری؛ نسرین باقری


فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 109-126

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان ‌سنجی پرسشنامه ریسک‌پذیری در ازدواج

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 77-90

حسین کاویان فر؛ منیره کردلو؛ معصومه بهرامی


بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 107-122

محمدجواد افشاریان؛ عبدالرضا امیرتاش؛ محمدرضا اسماعیلی