کلیدواژه‌ها = پایایی بازآزمایی
ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 65-80

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشا محمدزاده؛ وحید احمدی