کلیدواژه‌ها = نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان
ویژگی‌های روانسنجی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان (BASC-3) در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

شیدا ثنایی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


ویژگی‌های روانسنجی فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (-3BASC) در کودکان با اختلال رفتاری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 141-166

افسانه پورکرم سیدگان؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری