کلیدواژه‌ها = شاخص‌های روان‌سنجی
هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 25-38

مهدی دهستانی؛ لیلا ادب آوازه؛ مهدی رحمانی ملک آبادی؛ علی اصغر فرخزادیان