کلیدواژه‌ها = ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ
استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 85-103

زهرا مصباح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریده حمیدی