کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 57-81

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مژگان سپاه منصور


رابطه‌ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 127-136

طاهر محبوبی؛ کمال محبوبی؛ هانیه بدیعی؛ خدیجه ندری؛ امیرمحمد خندان


سنجش سهم وراثت و محیط در خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-15

المیرا زارع؛ حسن پاشا شریفی؛ نسرین باقری