شماره جاری: دوره 8، شماره 32، بهار 1399 
1. ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

الهام پورافروز؛ سعید ستایشی؛ ایمان الله بیگدلی؛ میرمحسن پدرام


4. ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشا محمدزاده؛ وحید احمدی


5. بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکنترلی در دانشجویان

منیز آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ اکبر محمدی


6. طراحی، اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه احساسات در دانشجویان

نسرین شادمان فر؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد