تعداد مقالات: 151
2. روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1-17

لیلا باقر پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علی اکبر سیف


3. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-10

نسترن شریفی؛ لیلا نجار


6. ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 1-17

علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نور علی فرخی؛ عباس عباس پور ،؛ فرزاد زندی


9. شناسنامه علمی مجله

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1-7


16. ساخت و اعتباریابی مقیاس مسئولیت‌پذیری بزرگسالان با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 7-23

منیره کردلو؛ حسین کاویان فر؛ معصومه بهرامی


17. عامل‌یابی و پایاسازی پرسشنامه رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو در مادران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 7-27

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه فقهی


18. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


20. سنجش سهم وراثت و محیط در خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 1-15

المیرا زارع؛ حسن پاشا شریفی؛ نسرین باقری


22. کشف ابعاد توانمندی روان‌شناختی: ساخت و اعتبار‌سنجی یک مقیاس با روش ترکیبی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ فاطمه حاجی حسنی


23. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 1-11

لیلا پازوکی؛ رویا کوچک انتظار؛ افسانه قنبری پناه


24. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا (بی‌موبایل هراسی) در بین دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 7-25

سرورالسادات سیاح؛ ابوالفضل قدمی؛ فاطمه آزادی