روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-17

لیلا باقر پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علی اکبر سیف


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-10

نسترن شریفی؛ لیلا نجار


ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1-17

علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نور علی فرخی؛ عباس عباس پور ،؛ فرزاد زندی


ساخت و اعتباریابی مقیاس مسئولیت‌پذیری بزرگسالان با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 7-23

منیره کردلو؛ حسین کاویان فر؛ معصومه بهرامی


ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


ساخت و بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت در نوجوانان

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 7-19

جلیل فتح آبادی؛ سالومه تک تهرانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید صادقی


طراحی الگوی برنامه‌درسی چندفرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 7-19

سیدمحمد دورفرد؛ علاءالدین اعتماداهری؛ بدیع‌الزمان مکی‌آل‌آقا


اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس فرسودگی شغلی در داوران فوتبال

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

حمیدرضا شمس راوندی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمزه گنجی