سنجش سهم وراثت و محیط در خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-15

المیرا زارع؛ حسن پاشا شریفی؛ نسرین باقری


کشف ابعاد توانمندی روان‌شناختی: ساخت و اعتبار‌سنجی یک مقیاس با روش ترکیبی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ فاطمه حاجی حسنی


ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1-11

لیلا پازوکی؛ رویا کوچک انتظار؛ افسانه قنبری پناه


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا (بی‌موبایل هراسی) در بین دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 7-25

سرورالسادات سیاح؛ ابوالفضل قدمی؛ فاطمه آزادی


رواسازی و پایاسازی پرسشنامۀ منطقی- تجربی (REI)

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 7-29

سیما صفوی پور؛ خدیجه ابوالمعالی


هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه اینیاگرام در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 7-22

پوپک رحیمی؛ شهرام وزیری


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 7-24

آرنوش درستکار؛ هائیده صابری؛ نسرین باقری


تدوین الگوی بخشش بر اساس باور به دنیای عادلانه /ناعادلانه با میانجیگر ی عواطف خودآگاه

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 20-31

طاهره جولانیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


اعتبار و روایی پرسشنامه شعردرمانی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 21-35

علی اکبر صلاحی؛ سهیلا خالقی تبار؛ محدثه آقابراری گاوزنی؛ مهسا ذوالفقاری؛ زهرا طریقت رام؛ مهدی غلامیان؛ شکوفه گلرخیان


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 23-42

قدرت اله باقری؛ احمد غضنفری؛ فریبرز نیکدل


بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش در دانش آموزان دوره متوسطه دوم ایران

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400

مصطفی جنت فریدونی؛ طیبه شریفی؛ محمد نیکخواه؛ جواد خلعتبری