ابزارسازی برای سنجش عوامل موثر بر کنترل اجتماعی حریم شکنی های فرهنگی سایبری در میان کاربران رسانه های اجتماعی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

شلاله معراجی اسکوئی؛ کامران محمدخانی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی


ویژگی‌های روانسنجی آزمون کلورادو (CLDQ) در هنرجویان هنرستان های پسرانه شهر رودهن در سال تحصیلی 98-97

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

قدیر قدیری علمداری؛ حسین بیگدلی؛ رضا حسین پور


ویژگی های روان‌سنجی فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 49-65

بهناز عبایی؛ نسرین باقری؛ مهرداد ثابت


بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودآگاهی جنسی

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 55-68

محبوبه نصیری؛ سیمین بشردوست


تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 57-81

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مژگان سپاه منصور


استاندارد سازی پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ) در کارکنان مراجع قضایی تهران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 59-81

حسین شعبانی؛ فاطمه بیت‌اله اله‌کبر؛ نرگس بهشتی


تحلیل روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس فریبکاری تحصیلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 61-76

امید شکری؛ سمانه عباس زاده


ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری


ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 73-93

منوچهر کلهر؛ محمدرضا کرمی پور؛ مسعود اسدی


بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی در پرستاران شهر تهران

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 79-98

رقیه نوری پور لیاولی؛ سیمین حسینیان؛ مجتبی حبیبی؛ علیرضا سلیمی‌نیا؛ مهدی دهستانی؛ مسعود حجازی


استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 85-103

زهرا مصباح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریده حمیدی


بررسی ساختار، روایی عاملی و اعتبار ابزار کیفیت تدریس در علوم رفتاری

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 103-125

احمد رضایی؛ مسعود گرامی پور


ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء در شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی به روش نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400

خاطره اسمعیلی رنجبر؛ نجلا حریری؛ مژده سلاجقه؛ فهیمه باب الحوائجی


(BCSS) تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کوتاه طرحواره های بنیادین

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

زهرا حسین پور؛ آدیس کراسکیان موجمباری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه خود‌ارائه‌گری در فعالیت بدنی

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

بهروز اکبرزاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ سعید آهار؛ مژگان فلاح


بررسی ویژگی‌های روا‌ن‌سنجی پرسش‌نامه پذیرش و عمل مربوط به کار (WAAQ)

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

محمدصادق ساریزاده؛ پرویز صباحی؛ فاطمه اکبری