ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های رتبه‌بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 91-115

مریم اسماعیلی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 101-115

سید علی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده


ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 107-118

شهرزاد سنجری؛ فوزیه رفعتی؛ علی کمالی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی


بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 107-122

محمدجواد افشاریان؛ عبدالرضا امیرتاش؛ محمدرضا اسماعیلی


فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 109-126

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی


هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 116-135

علی اکبر صلاحی


ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 145-175

علی محمد رضایی؛ حسین سیری؛ فهیمه رشیدی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها در دانشجویان ایرانی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

گشاو شریفی؛ عباس عبداللهی؛ سیمین حسینیان


ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسشنامۀ شخصیتی نئو (NEO PI-R) و فهرست عوارض SCL 90 R در پیش‌بینی تمایل به مصرف مواد توهم‌زا

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 113-132

مهدی گنجی؛ مهرداد ثابت؛ حمزه گنجی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی بر اساس رویکرد صفات شخصیت

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 115-173

مهسا جاویدی فر؛ بیوک تاجری؛ صادق تقی لو


بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرسختی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 117-132

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 117-134

سوسن سهامی؛ مجید سامی؛ عنایت اله حسین زئی


خصوصیات روان‌سنجی مقیاس اقدام برای رشد فردی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال- پاسخ

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 123-142

افضل اکبری بلوطبنگان؛ سعید قدرتی؛ قاسم کشاورز گرامی


رابطه سرمایه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بوکان

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 127-147

مریم سلطانیان زاده؛ کمال محبوبی؛ خدیجه ندری؛ هانیه بدیعی