کاربرد تحلیل خوشه‌ای به منظور داده‌کاوی در پژوهش‌های روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: داده‌کاوی فرایند مرتب‌سازی و طبقه‌بندی داده‌های حجیم است. هدف این مقاله معرفی تحلیل خوشه‌ای به عنوان یکی از تکنیک‌های داده‌کاوی و ارایه نمونه‌ای از کاربرد آن در خوشه‌بندی افراد تعلل‌ورز است. روش: بدین منظور ضمن معرفی تحلیل خوشه‌ای و انواع رویکردهای آن، نحوه انتخاب هر یک و گام‌های اجرای آن در یک نمونه معرف ارایه می‌شود این نمونه متشکل از 200 دانشجوی دانشگاه تهران (100 پسر و 100 دختر) که در تعلل‌ورزی بر اساس مقیاس سولومون و روثبلوم (1984) نمرات بالایی به دست آورده بودند انتخاب و به مقیاس‌های پرسشنامه خودتنظیمی گرین و میلر (2004)، خودکارآمدی میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس باورهای ناکامی هرینگتون (2005) و باورهای غیرمنطقی کوپمنز و همکاران (1994) پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج این پژوهش بیانگر وجود خوشه‌های مختلف از تعلل‌ورزان است که با شناسایی گروه‌های تعلل‌ورزان و ویژگی‌های هر یک از گروه‌ها می‌توان راهکارهای موثرتری برای کاهش تعلل‌ورزی هر گروه ارایه کرد.

کلیدواژه‌ها