بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بابل

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد رودهن

چکیده

زمینه: فراشناخت به معنای تفکر درباره تفکر و آگاهی از شناخت، فرایندهای شناختی و هر آنچه به آن مربوط است، خوانده میشود. معرفی و ارائه ابزار مناسب برای ارزیابی این متغیر و نشان دادن نقش حیاتی آن در زمینه‌های مختلف تحصیلی ضروری است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه فراشناخت الشوت- موهر، وان دالن- کاپتجینز و میجر (٢٠٠٤)، شامل پایایی ترتیبی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس، به منظورآماده سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی انجام شده است.  روش: حجم نمونه این پژوهش 300 دانشجو (214دختر و 86 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از دانشگاه تربیت معلم تهران انتخاب شدند و با مقیاس فراشناخت مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه‌های اصلی، علاوه بر عامل کلی فراشناختی، سه عامل (دانش شناختی، تنظیم شناختی و تجربه شناختی) را برای مقیاس فراشناخت مطابق با نتایج پژوهش الشوت- موهر، وان دالن- کاپتجینز و میجر (٢٠٠٤) شناسایی کرد. پایایی مقیاس فراشناخت بر اساس نتایج دو بار اجرای اولیه آزمون در نمونه 30 نفری و در مرحله دوم بر 300 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران، همسانی درونی بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ درمورد گروه نمونه و همچنین تتای ترتیبی در صورت حذف سوال محاسبه و تأیید شد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های تحلیل عاملی، مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، ابزار پژوهش حاضر می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به فراشناخت به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factor structure and validity Metacognition scale

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rasouli Khorshidi 1
  • Masoumeh Bahrami 2
  • Narges Hoseini 3
چکیده [English]

Introduction: metacognition means cognition about cognition and knowledge of cognition, cognitive processes and whatever is related to it.introduce and offer a convenient tool for evalution this variable and demonstration its crucial rloe various fields of achievement is necessary.
purpose:The purpose of the present study was to investigate the pshychometric properties Persian form of  The Awareness of Independent Learning Inventory (AILI), (Elshout-Mohr, Meijer and Van Daalen-Kopteijns, 2004),inclouding stability,validity and explaratory factor analysis of scale,making preparation to be used in educational researches is done.
Method: The sample of this study consisted of 300 students (214 female and 86 male), that were selected from the student of Tarbit Moallem University of Tehran. Random cluster sampling was used. The instrument for data gathering include: The Awareness of Independent Learning Inventory (AILI), (Elshout-Mohr, Meijer and Van Daalen-Kopteijns, 2004) and tested with metacognition scale.
Findings: Findings of explaratory factor analysis with principal components analysis, in addition to general metacognition factor identified three  factors (knowledge of cognition, Experience of cognition and Regulation of cognition) for metacognition scale according to Elshout-Mohr, Meijer and Van Daalen-Kopteijns, 2004.stability of metacognition scale calculated and confirmed on results of two times implementation test in the initial phaseof 30sample and second phase on 300  students of Tarbit Moallem University of Tehran , internal consistencey  by Cronbach alpha coefficients for the sample and so ordinal Theta if a question deleted
Conclusion: The results of factor analysis,was similar to befor studies in the primary culture and validity and stability coefficients were close to the results of previous studies also. Due to  favorable pshychometric properties, this research tools can be used in researches related to metacognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • factor structure
  • stability
  • Validity