سنجش رابطۀ بین ذهن‌آگاهی با افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور سنجش رابطۀ ذهن‌آگاهی با افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شده است. روش: در این پژوهش 120 زن مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان امام حسین تهران به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی (هدفمند) انتخاب شدند و پرسشنامه‌های پنج وجهی ذهن‌آگاهی، افسردگی بک، کیفیت زندگی عمومی و کیفیت زندگی اختصاصی روی آنها اجرا شد. یافته‌ها: نتایج توصیفی این مطالعه نشان داد که میانگین مدت سرطان در بیماران 62/14ماه، بسیاری از بیماران تحصیلاتشان در سطح راهنمایی و میانگین سنی آنها 37/42 سال بوده است. همچنین نتایج بخش استنباطی این پژوهش حاکی از آن است که مقیاس‌های کیفیت زندگی عمومی و مقیاس‌های کیفیت زندگی اختصاصی با خرده مقیاس‌های ذهن‌آگاهی و هم چنین نمرۀ کلی ذهن‌آگاهی، ارتباط مثبت و معنادار نشان داد (01/0 ≥p). علاوه بر این مشخص شد که نمرۀ مقیاس افسردگی بک با خرده مقیاس‌ها و نمرۀ کلی ذهن‌آگاهی، ارتباط منفی و معنادار داشت (01/0 ≥p). بدین ترتیب هر سه فرضیۀ پژوهش تایید شد. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط ذهن‌آگاهی با کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی، می‌توان از تمرین‌های آن به طور گسترده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Relationship between mindfulness with depression and quality of life in women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Nazanin Ahangari
  • Behrooz Biroshk
  • Ahmad Ashoori
چکیده [English]

Objectives: This study aimed to investigate the relationship between mindfulness with depression and quality of life in women with breast cancer. Methods: In this study, 120 women with breast cancer referred to the Oncology part of Imam Hussein hospital of Tehran, were selected by purposive sampling. Participants complete the questionnaires of five-factor mindfulness, Beck, global quality of life and specific quality of life. Findings: The results of correlation and step by step regression showed that the global quality of life scales (scales of performance, symptoms and general health) and scales of specific quality of life (scales of performance, symptoms) with subscales of mindfulness (observation, descriptions, act with conscious, non-judgmental and nonreactive) and also general score of mindfulness have positive and significant relationship . In addition, the Beck Depression Inventory score has a significant negative relationship with subscales and total score of mindfulness. Discuss: According to the results, the Beck Depression Inventory scores predicte the greatest amount of variance of mindfulness and high scores in mindfulness scales is  the predictor of global and specific quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • depression
  • quality of life
  • Cancer