هنجاریابی سیستم درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت( 1990) برای کودکان پیش دبستانی شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اجتماعی SSRS گرشام و الیوت 1990 در شهر آمل انجام شد. در این تحقیق 420 کودک(210 پسر و 210 دختر) 4 تا 6 ساله،که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند و توسط والد و معلم با فرم‌های ویژه مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی گرشام و الیوت ارزیابی شدند. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه‌های والد و معلم از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد.برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. روایی سازه به‌کمک روش تحلیل عامل بررسی شد. داده‌ها به‌کمک آزمون‌های آماری t ، تحلیل کای اسکوار و ضریب همبستگی تحلیل شد مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس مهارت‌های اجتماعی در هر دو فرم معلم و والد 93/0 و برای مشکلات رفتاری 87/0 به دست آمد.نتایج روش باز آزمایی نیز همبستگی هر دو فرم معلم و والد را تأیید کرد.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مربوط به مهارت‌های اجتماعی منجر به استخراج سه عامل (همیاری، جرأت‌ مندی و خودکنترلی) در فرم معلم و چهار عامل (همیاری،جرأت‌ مندی، مسئولیت ‌پذیری و خودکنترلی) در فرم والد بود. همچنین دو عامل (برونی سازی شده و درونی سازی شده) برای مشکلات رفتاری در هر دو فرم معلم و والد به دست آمد. الگوی نظری و الگوی تجربی بر اساس مقدار شاخص GFI که 92/0 بدست آمد، نشان دهنده برازش مناسب و نیکویی مدل است.

کلیدواژه‌ها