هنجاریابی سیستم درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت( 1990) برای کودکان پیش دبستانی شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی مقیاس مهارت‌های اجتماعی SSRS گرشام و الیوت 1990 در شهر آمل انجام شد. در این تحقیق 420 کودک(210 پسر و 210 دختر) 4 تا 6 ساله،که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند و توسط والد و معلم با فرم‌های ویژه مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی گرشام و الیوت ارزیابی شدند. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه‌های والد و معلم از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد.برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. روایی سازه به‌کمک روش تحلیل عامل بررسی شد. داده‌ها به‌کمک آزمون‌های آماری t ، تحلیل کای اسکوار و ضریب همبستگی تحلیل شد مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس مهارت‌های اجتماعی در هر دو فرم معلم و والد 93/0 و برای مشکلات رفتاری 87/0 به دست آمد.نتایج روش باز آزمایی نیز همبستگی هر دو فرم معلم و والد را تأیید کرد.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مربوط به مهارت‌های اجتماعی منجر به استخراج سه عامل (همیاری، جرأت‌ مندی و خودکنترلی) در فرم معلم و چهار عامل (همیاری،جرأت‌ مندی، مسئولیت ‌پذیری و خودکنترلی) در فرم والد بود. همچنین دو عامل (برونی سازی شده و درونی سازی شده) برای مشکلات رفتاری در هر دو فرم معلم و والد به دست آمد. الگوی نظری و الگوی تجربی بر اساس مقدار شاخص GFI که 92/0 بدست آمد، نشان دهنده برازش مناسب و نیکویی مدل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The standardize Social Skills Rating System for Parents and Teachers ,Preschool Level (SSRS-PT) Gresham & Elliott in AMOl

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Abbasi Asfjir 1
  • Fereshteh Khatibi 2
چکیده [English]

This study was done to standardize Social Skills Rating System for Parents and Teachers ,Preschool Level (SSRS-PT) Gresham & Elliott (1990) in a sample of 420 (210 males,210 females) prescoolers, 4-6 years in the city of Amol.Children were chosen based on multi stage Cluster Sampling method and rated by Parents and Teachers with SSRS-P and SSRS-T questionnaires. In order to determine the Reliability of questionnaires,Cronbach’s  alpha and Retest method was used.Content related and Construct Validity was used to assess the Validity of questionnaires.Construct Validity was evaluated by Factor Analysis.Datas were analysed by ststistical T-test, Chi Square and Correlation Coefficient .Cronbach’s  alpha for both SSRS-P and SSRS-T reports was 0.93 and for behavorial problems was 0.87 that reveal Parent and Teacher’s reports are reliable and show high Internal Consistency.The results of Retest method confirmed the Reliability of both reports with high Correlation.. Factor Analysis of Social Skills addressed three factors of Cooperation,Assertion and Self Control in Teachers reports and four factors of Cooperation , Assertion , Responsibility and Self Control in Perent report . For Behavorial Problems obtained Internalized and Externalized  factor in both reports.Goodness of Fit Index (GFI) showed that theoretical and experimental pattern was good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SSRS
  • Reliability
  • Validity
  • Standardization
  • Factor analysis
  • Preschoolers