هنجاریابی پرسشنامه انگیزه درونی مطالعه آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (البرز)

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه انگیزهدرونی مطالعه آزاد در شهر تهران است. ابزار مذکور روی 1000 نمونه از مردم شهر تهران (15 سال به بالا) در سال 1394 اجرا شد که با روش نمونه‌گیری خوشهای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع روان‌سنجی و براساس رویکردهای کلاسیک اندازهگیری (CTT) و مدل‌های پاسخ سوال(IRT) انجام شد و تجزیه و تحلیل دادههای ضریب‌ پایایی، تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی، رتبه درصدی، نمرات Z و t انجام شد. ضریبپایایی کل پرسشنامه انگیزهدرونی مطالعه عبارت است از آلفای کرونباخ 92/0، لانداد و گاتمن 92/0، آلفای طبقه بندی شده 92/0، دو نیمه کردن 75/0، امگا 88/0، تتا 93/0، مرکب 91/0، موضعی84/0 است. نتایج تحلیل‌عاملتاییدی نشان میدهد که ساختار مقیاس، برازش قابل قبولی با دادهها دارد و کلیه شاخصهای برازندگی نیز برازش مدل را تایید میکنند. جدول نرم سوالات تهیه شد و نمرات Z, t و درصدی محاسبه شد. براساس یافتههای پژوهش میتوان بیان نمود که ابزار انگیزهدرونی مطالعه آزاد دارای ثبات، همسانی درونی و قابلیت اعتماد و اعتبار و پایایی مطلوبی است و میتوان در جمعیت ایرانی به کارگرفته شود.                                                       

کلیدواژه‌ها