هنجاریابی پرسشنامه انگیزه درونی مطالعه آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (البرز)

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه انگیزهدرونی مطالعه آزاد در شهر تهران است. ابزار مذکور روی 1000 نمونه از مردم شهر تهران (15 سال به بالا) در سال 1394 اجرا شد که با روش نمونه‌گیری خوشهای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع روان‌سنجی و براساس رویکردهای کلاسیک اندازهگیری (CTT) و مدل‌های پاسخ سوال(IRT) انجام شد و تجزیه و تحلیل دادههای ضریب‌ پایایی، تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی، رتبه درصدی، نمرات Z و t انجام شد. ضریبپایایی کل پرسشنامه انگیزهدرونی مطالعه عبارت است از آلفای کرونباخ 92/0، لانداد و گاتمن 92/0، آلفای طبقه بندی شده 92/0، دو نیمه کردن 75/0، امگا 88/0، تتا 93/0، مرکب 91/0، موضعی84/0 است. نتایج تحلیل‌عاملتاییدی نشان میدهد که ساختار مقیاس، برازش قابل قبولی با دادهها دارد و کلیه شاخصهای برازندگی نیز برازش مدل را تایید میکنند. جدول نرم سوالات تهیه شد و نمرات Z, t و درصدی محاسبه شد. براساس یافتههای پژوهش میتوان بیان نمود که ابزار انگیزهدرونی مطالعه آزاد دارای ثبات، همسانی درونی و قابلیت اعتماد و اعتبار و پایایی مطلوبی است و میتوان در جمعیت ایرانی به کارگرفته شود.                                                       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Intrinsic Motivation for Free Study Scale

نویسندگان [English]

  • Nahid Hamldar 1
  • Masood Geramipoor 2
چکیده [English]

This study aimed to standardize and examine the psychometric character- ristics of intrinsic motivation of free study scale in Tehran. The instrument was administered on 1000 people (15 and older) in 2014-2015 which were selected by multistage cluster sampling method. The type of research is psychometric based on classical test theory (CTT) and item response theory (IRT). Data analysis, reliability, hierarchical confirmatory factor analysis, percentile ranks, Z and t scores were performed. Reliability of the total Scale was calculated using the Cronbach's alpha 0.92, Guttman’s Lambda 0.92, classified alpha 0.92, split-half 0.75, Omega 0.88, Theta 0.93, Composite 0.91, local0.84. Confirmatory factor analysis shows that the structure of scale has acceptable fit to the data and all indicators confirm the fitness of the model. The norms table was prepared and Z, t, and percentages were calculated. Based on research findings it can be concluded that intrinsic motivation of free study tool has stability, internal consistency, reliability and validity and it can be used in Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intrinsic motivation scale
  • free study
  • Reliability
  • Validity
  • classical test theory