عامل‌یابی و پایاسازی پرسشنامه رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو در مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لیسبون

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر عامل­یابی و پایاسازی پرسشنامة رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک تهران در سال 1393 بود. مواد و روش­ها: 500 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تهران به روش چند مرحله­ای انتخاب شدند و مقیاس ریبیرو را تکمیل کردند. یافته­ها: براساس تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه­های اصلی ۴ عامل شناسایی شد: رضایت از دوستان (با 4 سؤال)، رضایت از خانواده/ صمیمیت (با 6 سؤال)، ادراک حمایت دوستان (با 2 سؤال) و رضایت از اجتماع (با 2 سؤال). سهم هر یک عامل­های شناسایی شده در تبیین واریانس کل به ترتیب برابر با 74/33، 395/19، 638/12 و 836/7 درصد بود. شاخص­های تحلیل عاملی تأییدی برازش خوب مدل را با داده­های گردآوری شده نشان داند. همسانی درونی مؤلفه­های مزبور با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 953/0، 843/0، 888/0 و 648/0 به دست آمد که بیانگر همسانی درونی قابل قبول عامل­های استخراج شده بود. نتیجه­گیری: این پرسشنامه برای رضایت از حمایت اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تهران طراحی شده است. به روان‌شناسان توصیه می­شود که برای اندازه­گیری سطح رضایت از حمایت اجتماعی در زنان از این پرسشنامه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding Factors and Reliability of Ribeiro's Satisfaction of Social Support Scale in Mothers

نویسندگان [English]

  • khadijeh Abolmaali 1
  • Fatemeh Fghhie 2
چکیده [English]

Abstract:
Aims: The purpose of this study was to find factors and obtain reliability of The Ribeiro's Satisfaction with Social Support Scale in mothers referred to health centers in Tehran in 1394. Materials and Methods: Five hundred women were selected randomly via multi-period method and completed The Ribeiro's satisfaction of social support scale. Results: Exploratory factor analysis with principal components analysis identified four factors for satisfaction with social support: Satisfaction with friends (with 4items), satisfaction with family / intimacy (with 6 items), perceived social support of friends (with  2 items) and the satisfac- tion of the community (with 2 items). The contribution of each factor identified in the total variance was 33.74, 19.395, 12.638, and 7.836respectively. The components of internal consistency with Cronbach's alpha coefficient  was equal to 0.953, 0.843, 0.888, 0.648 respectively, which represented an acceptable internal consistency of extracted factors. Conclusion This scale was made for measuring of satisfaction with social support in women. It is recommended that psychologists and counselors can use this scale for measuring the satisfaction with social support in women.
 
Key words: Findings factors, Reliability, Satisfaction of social protection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Findings factors
  • Reliability
  • Satisfaction of social protection