عامل‌یابی و پایاسازی پرسشنامه رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو در مادران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لیسبون

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر عامل­یابی و پایاسازی پرسشنامة رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک تهران در سال 1393 بود. مواد و روش­ها: 500 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تهران به روش چند مرحله­ای انتخاب شدند و مقیاس ریبیرو را تکمیل کردند. یافته­ها: براساس تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه­های اصلی ۴ عامل شناسایی شد: رضایت از دوستان (با 4 سؤال)، رضایت از خانواده/ صمیمیت (با 6 سؤال)، ادراک حمایت دوستان (با 2 سؤال) و رضایت از اجتماع (با 2 سؤال). سهم هر یک عامل­های شناسایی شده در تبیین واریانس کل به ترتیب برابر با 74/33، 395/19، 638/12 و 836/7 درصد بود. شاخص­های تحلیل عاملی تأییدی برازش خوب مدل را با داده­های گردآوری شده نشان داند. همسانی درونی مؤلفه­های مزبور با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 953/0، 843/0، 888/0 و 648/0 به دست آمد که بیانگر همسانی درونی قابل قبول عامل­های استخراج شده بود. نتیجه­گیری: این پرسشنامه برای رضایت از حمایت اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تهران طراحی شده است. به روان‌شناسان توصیه می­شود که برای اندازه­گیری سطح رضایت از حمایت اجتماعی در زنان از این پرسشنامه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها