بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریا‌‌بی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی * نویسنده مسئول مقاله

2 راهنما و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد می‌پردازد. این پژوهش با این فرضیه که پرسشنامه فراشناخت حالتی به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش حالات فراشناختی در دانش‌آموزان می‌باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (دوره اول) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 126 پسر و 227 دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش تحقیق از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز آزمون فراشناخت حالتی دانش آموزان میباشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار و نرم مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها