بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریا‌‌بی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی * نویسنده مسئول مقاله

2 راهنما و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد می‌پردازد. این پژوهش با این فرضیه که پرسشنامه فراشناخت حالتی به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش حالات فراشناختی در دانش‌آموزان می‌باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (دوره اول) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 126 پسر و 227 دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش تحقیق از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز آزمون فراشناخت حالتی دانش آموزان میباشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار و نرم مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the psychometric features and norm of state metacognitive index

نویسندگان [English]

  • Dordaneh Asghari 1
  • Nastaran sharifi 2
چکیده [English]

Abstract
This Study is intended to evaluate the Psyhometric characteristics and norm of Metacognitive state questionnaire (MCQ) of high school students in Bojnord city. This reaserch has been done whith the hypothesis that MCQ is considered as a tool to measure the students metacognitive states. The study population includes all male and female high school students( first period) that have been studying  in publish high schools of Bojnord in the 2015-16 academic year. Of the population, 126 males and 227 fameles were selected using stage cluster sampeling. Reaserch method is Correlation-based. The data collection tool also includes test for students metacognitive state. The resuts show that the questionnaire has good validity and reliability and norm.
 
Keywords: Psychometric characteristics, state meta-cognition, emotional creativity, cognitive creativity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Psychometric characteristics
  • state meta-cognition
  • emotional creativity
  • cognitive creativity