اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس تجارب تجزیه­ای نوجوانان (A-DES) در جامعه ایرانی بود. این مطالعه از نوع پژوهش­های توصیفی بود. نمونه مورد مطالعه اینپژوهششامل530 دانش­آموز (280 دختر و 250 پسر) بود که به صورت تصادفی چند مرحله­ای خوشه­اى از بین دانش­آموزان دبیرستان­های استان البرز انتخاب شدند؛ پس از ترجمه مقیاس تجارب تجزیه­ای نوجوانان و برگرداندن دوباره آن به زبان اصلی، مقیاس مجددا به زبان فارسی ترجمه شده و پس از تایید نهایی، نسبت به اجرای پرسشنامه­ها در نمونه انتخاب شده اقدام شد. به منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش و آزمون فرضیه­های پژوهش از تحلیل‌های نظریه کلاسیک روان‌سنجی شامل تحلیل عاملی اکتشافی با تحلیل مولفه­های اصلی و تحلیل عاملی تائیدیاستفاده شد. همچنین برای بررسی روایی سازه مقیاس، از همبستگی بین نمره کل و خرده مقیاس‌ها به عنوان روایی همگرا، روش دو نیمه کردن و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای برآورد همسانی درونی و از جدول‌های هنجار مقیاس جهت ارائه نمره‌های تراز شده سیگمایی z، نمره T و رتبه درصدی در نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تائیدی نشان‌دهنده روایی سازه بالای آزمون برای سنجش تجارب تجزیه­ای نوجوانان در جامعه ایرانی است. همچنین نتایج این مطالعه نشان دهنده روایی همگرای مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایرانی است؛ ضرایب برآورد شده نشان دهنده اعتبار قابل قبول مقیاس و خرده مقیاس در هر دو بعد همسانی درونی و اعتبار بود. همچنین با توجه به نتایج مقایسه­ای نمره تجارب تجزیه­ای نوجوانان و خرده مقیاس­های آن در گروه‌های جنسیتی، هنجار مقیاس بر حسب رتبه درصدی و نمره‌های استاندارد z و T برای کل آزمودنی­ها تدوین شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Adolescent Dissociative Experiences Scale in Iran

نویسندگان [English]

  • Nieusha alaii fardzari 1
  • Adis kraskeban 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the psychometric characteristics of Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) in Iranian society. This study was form descriptive-type research. The study sample consisted of 530 students (280 female and 250 male) selected in a multistage random cluster among students of Alborz Province high schools;After the translation of the Dissociative Experiences Scale of teens and revert back to the original language, the scale was translated into Farsi again. After final approval, surveys were taken for implementation of questionnaires in the sample. In order to answer the research questions and examine the hypotheses of research, analyses of classical psychometric theory including analysis of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis with principal components were used. Also to check the validity of the scale, some methods were used including the correlation between the total score and subscales as convergent validity, dividing method and Cronbach's alpha coefficient to estimate the internal consistency and tables of norm scale for presenting the Z sigma-aligned scores, the T score and rating percent in SPSS software.
The results showed that exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis showed the validity of the test to measure the Dissociative Experiences of teens in the Iranian community. The results of this study confirmed the convergent validity of Dissociative Experiences Scale of juveniles in Iran. Estimated coefficients showed reliability of scale and subscales in both dimensions of internal consistency and reliability. Also regarding the results of comparison of juveniles Dissociative Experiences scores and its subscale in gender groups, norm scale was drafted based on the percentile ranks and Z and T-standard scores for all subjects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Adolescence Dissociative Experiences (A-DES)
  • Factor Analysis (exploratory and confirmatory)
  • Validity
  • Reliability
  • Norm Navigation