اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس تجارب تجزیه­ای نوجوانان (A-DES) در جامعه ایرانی بود. این مطالعه از نوع پژوهش­های توصیفی بود. نمونه مورد مطالعه اینپژوهششامل530 دانش­آموز (280 دختر و 250 پسر) بود که به صورت تصادفی چند مرحله­ای خوشه­اى از بین دانش­آموزان دبیرستان­های استان البرز انتخاب شدند؛ پس از ترجمه مقیاس تجارب تجزیه­ای نوجوانان و برگرداندن دوباره آن به زبان اصلی، مقیاس مجددا به زبان فارسی ترجمه شده و پس از تایید نهایی، نسبت به اجرای پرسشنامه­ها در نمونه انتخاب شده اقدام شد. به منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش و آزمون فرضیه­های پژوهش از تحلیل‌های نظریه کلاسیک روان‌سنجی شامل تحلیل عاملی اکتشافی با تحلیل مولفه­های اصلی و تحلیل عاملی تائیدیاستفاده شد. همچنین برای بررسی روایی سازه مقیاس، از همبستگی بین نمره کل و خرده مقیاس‌ها به عنوان روایی همگرا، روش دو نیمه کردن و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای برآورد همسانی درونی و از جدول‌های هنجار مقیاس جهت ارائه نمره‌های تراز شده سیگمایی z، نمره T و رتبه درصدی در نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تائیدی نشان‌دهنده روایی سازه بالای آزمون برای سنجش تجارب تجزیه­ای نوجوانان در جامعه ایرانی است. همچنین نتایج این مطالعه نشان دهنده روایی همگرای مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایرانی است؛ ضرایب برآورد شده نشان دهنده اعتبار قابل قبول مقیاس و خرده مقیاس در هر دو بعد همسانی درونی و اعتبار بود. همچنین با توجه به نتایج مقایسه­ای نمره تجارب تجزیه­ای نوجوانان و خرده مقیاس­های آن در گروه‌های جنسیتی، هنجار مقیاس بر حسب رتبه درصدی و نمره‌های استاندارد z و T برای کل آزمودنی­ها تدوین شد

کلیدواژه‌ها