رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه تنظیم شناختی هیجانبا افسردگی، اضطراب و استرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کودکان استثنایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول. کارشناس‌ارشد روان‌شناسی.گرایش سنجش و اندازه‌گیریpazoki57@gmail.com

چکیده

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، تبیینرابطه متغیرهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی، اضطراب و استرس با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. ازجامعه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نمونه‌‌گیری به صورت خوشه‌ای مرحله‌ای انجام شد و نمونه‌ای شامل 360 نفر به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و از این تعداد82 نفر نیز همراه با پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به پرسشنامه افسردگی ، اضطراب، استرس، (Dass .21) نیز پاسخ دادند. دراین پژوهش از روش معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. درتحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان با استفاده از نرم افزار Amos21، 10 سوال حذف شدند و پرسشنامه 26 سوالی با هفت عامل که پیشینه نظری را تائید می‌کرد به دست آمد و مدل انداز‌گیری از برازش مطلوبی برخوردار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 26 سوالی 812/0 به دست آمد. مدل ساختاری بین متغیرها (تنظیم شناختی هیجان با Dass)دارای برازش مناسبی بود. بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با عامل‌های مقیاس Dass رابطه منفی ومعنادار و بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با عامل‌های مقیاس Dass رابطه مثبت و معنادار به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling approach in explaining the relationship between cognitive emotion regulation and depression, anxiety, stress

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Shahriyare Ahmadi 1
  • leila Pazoki 2
چکیده [English]

:
The aim of this study was to evaluate relationship between the cognitive emotion regulation strategies with depression, anxiety, and stress in university students. Structural equations method was used for investigation of the relationships between the variables. The data were collected from Islamic Azad University, Central Branch in Tehran in the form of stage cluster sampling. A sample including 360 individuals responded to the cognitive emotion regulation questionnaire, out of which 82 persons also responded to the depression anxiety stress scale (Dass .21), in addition to the cognitive emotion regulation questionnaire. In confirmatory factorial analysis of the cognitive emotion regulation questionnaire using Amos 21, 10 questions were eliminated, culmina- ting in a 26-item questionnaire with seven factors, which confirmed the theoretical background. The measurement model enjoyed a favorable fitting. The structural model among the variables (cognitive emotion regulation with Dass) had a suitable fitting. There was a negative significant relationship between the positive strategies of cognitive emotion regulation and the factors of Dass scale. Similarly, there was a positive significant relationship between the negative strategies of the cognitive emotion regulation and the factors of Dass Scale. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: cognitive emotion regulation
  • cognitive emotion regulation questionnaire
  • Structural equations
  • measurement model
  • Structural Model