رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه تنظیم شناختی هیجانبا افسردگی، اضطراب و استرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کودکان استثنایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول. کارشناس‌ارشد روان‌شناسی.گرایش سنجش و اندازه‌گیریpazoki57@gmail.com

چکیده

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، تبیینرابطه متغیرهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی، اضطراب و استرس با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. ازجامعه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نمونه‌‌گیری به صورت خوشه‌ای مرحله‌ای انجام شد و نمونه‌ای شامل 360 نفر به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و از این تعداد82 نفر نیز همراه با پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به پرسشنامه افسردگی ، اضطراب، استرس، (Dass .21) نیز پاسخ دادند. دراین پژوهش از روش معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. درتحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان با استفاده از نرم افزار Amos21، 10 سوال حذف شدند و پرسشنامه 26 سوالی با هفت عامل که پیشینه نظری را تائید می‌کرد به دست آمد و مدل انداز‌گیری از برازش مطلوبی برخوردار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 26 سوالی 812/0 به دست آمد. مدل ساختاری بین متغیرها (تنظیم شناختی هیجان با Dass)دارای برازش مناسبی بود. بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با عامل‌های مقیاس Dass رابطه منفی ومعنادار و بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با عامل‌های مقیاس Dass رابطه مثبت و معنادار به دست آمد

کلیدواژه‌ها