بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی در پرستاران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران nooripour.r@gmail.com

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

6 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان،ایران

چکیده

چکیده
کمال­گراییبهعنوانویژگیشخصیتیدرارتباطبا سلامت و نیز آسیب روانی، پژوهش‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. اکنون ابزارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری ابعاد متفاوت کمال‌گرایی ساخته‌شده‌اند. ولی پژوهشگران هنوز ساختن ابزارهای جدید و اجرای آن در نمونه‌ها و فرهنگ­های مختلف را پیشنهاد می­کنند. هدفاین پژوهش، بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی در پرستاران شهر تهران بود. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه بیمارستان­های دولتی شهر تهران بود که در این مطالعه با استفاده از روش تصادفی سهمیه­ای 190 نفر از پرستاران بیمارستان میلاد، امام خمینی، صدر، آیت اله کاشانی و شهید مدرس شهر تهران در سال1394 انتخاب شدند. ابزار پژوهش سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی (استوبر، کوبوری و تانو،2010) بود. آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 79/0 و با تحلیل عاملی ابزار مذکور که شامل 15گویه است، با استفاده از نرم‌افزار لیزرل،3عامل استخراج شد.براساس یافته‌های پژوهش، سیاهه کمالگرایی دارای روایی و اعتبار قابلقبول است و می‌تواند در جمعیت ایرانی مخصوصا پرستاران به کار گرفته شود. انجام مطالعات بعدی با نمونه‌های بیشتر توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها