بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی در پرستاران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران nooripour.r@gmail.com

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

6 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان،ایران

چکیده

چکیده
کمال­گراییبهعنوانویژگیشخصیتیدرارتباطبا سلامت و نیز آسیب روانی، پژوهش‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. اکنون ابزارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری ابعاد متفاوت کمال‌گرایی ساخته‌شده‌اند. ولی پژوهشگران هنوز ساختن ابزارهای جدید و اجرای آن در نمونه‌ها و فرهنگ­های مختلف را پیشنهاد می­کنند. هدفاین پژوهش، بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی در پرستاران شهر تهران بود. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه بیمارستان­های دولتی شهر تهران بود که در این مطالعه با استفاده از روش تصادفی سهمیه­ای 190 نفر از پرستاران بیمارستان میلاد، امام خمینی، صدر، آیت اله کاشانی و شهید مدرس شهر تهران در سال1394 انتخاب شدند. ابزار پژوهش سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی (استوبر، کوبوری و تانو،2010) بود. آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 79/0 و با تحلیل عاملی ابزار مذکور که شامل 15گویه است، با استفاده از نرم‌افزار لیزرل،3عامل استخراج شد.براساس یافته‌های پژوهش، سیاهه کمالگرایی دارای روایی و اعتبار قابلقبول است و می‌تواند در جمعیت ایرانی مخصوصا پرستاران به کار گرفته شود. انجام مطالعات بعدی با نمونه‌های بیشتر توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory among Nurses in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Norei pour lieavali 1
  • Siemin Hoseyniyan 2
  • Mojtaba Habibi 3
  • Alireza Salimi niya 4
  • Mahdi Dehestani 5
  • Masoud Hejazi 6
چکیده [English]

 
Research on perfectionism has evolved from initial presentation of unidimen- sional construct to development of several independent multidimensional conceptualizations of perfectionism, this itself has developed numerous measu- ring tools to measure key and essential characteristic features of perfectionism; therefore this research was aimed to investigate psychometric properties of Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory-English version (Stoebe &  Kobori,2010). This was descriptive survey research and practical in term of purpose. The population of all the public hospitals in Tehran that sample of 190 nurses at Tehran’s hospitals was selected by using cluster random sampling from Milad Hospital, Imam Khomeini Hospital, Sadr Hospital, Kashani Hospital and Shahid Modarres Hospital completed inventory in 2015. Results: Findings revealed that Cronbach’s alpha is acceptable (α=0.79), factor analytic by using LISREL have extracted 3subscales from 15 items of inventory.Conclusion: Based on these findings, Multidimensional Perfectionism Cogni- tions Inventory has acceptable validity and reliability and can be used in Iranian population specially nurses. Further studies are recommended with a larger sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Validity and Reliability
  • Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory