بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی (30MFQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . نویسنده مسئول، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران. Jseifi@ut.ac.ir

2 . عضو هیئت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روانشناسی، اردبیل، ایران.

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
درسال­هایاخیر روان­شناسیاخلاق یک "رنسانس" راتجربهکردهاست. تحقیقات بررویعواملتعیین­کنندهعاطفی،شناختیواجتماعیقضاوتاخلاقی در سال‌های اخیر افزایشیافتهاست. توسعهنظریه­یبنیان‌هایاخلاقی (MFT) نقشمهمی در نشاندادنگستردگیاخلاق ایفا کرده است. روان­شناسیاخلاقی با بررسیاینکه چگونه حوزه­های متنوعقضاوتاخلاقیتوسطعواملمتنوعروانیشکل گرفته­اند،واکنشنشانداده است.هدف این پژوهش ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی فرم فارسی پرسش­نامه بنیان­های اخلاقی(30MFQ) بوده است. بدین منظور 250 (125 مرد، 125 زن) به صورت نمونه­گیری تصادفی از میان معلمان شهرستان مغان انتخاب شدند و به پرسش­نامه­های بنیان­های اخلاقی و زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS) پاسخ دادند. ویژگی­های روان­سنجی پرسش­نامه­ بنیان‌های اخلاقی ارزیابی شد. نتایج آلفای کرونباخ برای اخلاق به طور کلی حدود 79/0 بود و برای خرده مقیاس­های مراقبت/آسیب، انصاف، وفاداری به گروه، احترام به مرجعیت و خلوص به ترتیب 58/0، 79/0، 61/0، 70/0 و 73/0 بودند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این پرسش­نامه از برازش مناسبی برخوردار است. اعتبار همگرای این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS) سنجیده شد و اعتبار همگرای پرسش­نامه­ بنیان­های اخلاقی تایید شد. بهطور کلی فرم فارسی پرسش­نامه بنیان­های اخلاقیاز اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در پژوهش­های مختلف در داخل ایران مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study on the psychometric properties of the Moral Foundations Questionnaire (MFQ30)

نویسندگان [English]

  • Seyed javad Seyfi ghozlou 1
  • Ali REzaii 2
  • Marziyeh sadat Ale yasin 3
  • Sara Tirgar 3
چکیده [English]

Abstract:
Moral psychology has experienced a “renaissance” in recent years. Research on the emotional, cognitive, and social determinants of moral judgment has surged in recent years. The development of moral foundations theory (MFT) has played an important role, demonstrating the breadth of morality. Moral psychology has responded by investigating how different domains of moral judgment are shaped by a variety of psychological factors.The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the Persian form of Moral Foundations Questionnaire (MFQ30). For this end, 250 teachers (125 male, 125 female) were selected randomly among the teachers of the Moghan city, and responded to Moral Foundations Questionnaire and Schwartz Value Survey (SVS). Psychometric Properties of the moral foundations questionnaire were evaluated. Results Cronbach's alpha for Moral in general was about 79% and  for the subscales care / harm, fairness, loyalty to the group, respect for authority and purity were respectively, 58%, 79%, 61%, 70% and 73% . Results of confirmatory factor analysis also showed that this questionnaire has a good fit. The convergent validity of the question- naire, along with the simultaneous implementation Schwartz Value Survey (SVS) evaluated and convergent validity of the Moral Foundations Questionnaire was confirmed. Overall Persian form of the Moral Foundations Questionnaire has a good reliability and validityand it can be used in different investigations in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Moral Foundations
  • Reliability
  • Validity
  • Values