بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی (30MFQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . نویسنده مسئول، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران. Jseifi@ut.ac.ir

2 . عضو هیئت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روانشناسی، اردبیل، ایران.

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
درسال­هایاخیر روان­شناسیاخلاق یک "رنسانس" راتجربهکردهاست. تحقیقات بررویعواملتعیین­کنندهعاطفی،شناختیواجتماعیقضاوتاخلاقی در سال‌های اخیر افزایشیافتهاست. توسعهنظریه­یبنیان‌هایاخلاقی (MFT) نقشمهمی در نشاندادنگستردگیاخلاق ایفا کرده است. روان­شناسیاخلاقی با بررسیاینکه چگونه حوزه­های متنوعقضاوتاخلاقیتوسطعواملمتنوعروانیشکل گرفته­اند،واکنشنشانداده است.هدف این پژوهش ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی فرم فارسی پرسش­نامه بنیان­های اخلاقی(30MFQ) بوده است. بدین منظور 250 (125 مرد، 125 زن) به صورت نمونه­گیری تصادفی از میان معلمان شهرستان مغان انتخاب شدند و به پرسش­نامه­های بنیان­های اخلاقی و زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS) پاسخ دادند. ویژگی­های روان­سنجی پرسش­نامه­ بنیان‌های اخلاقی ارزیابی شد. نتایج آلفای کرونباخ برای اخلاق به طور کلی حدود 79/0 بود و برای خرده مقیاس­های مراقبت/آسیب، انصاف، وفاداری به گروه، احترام به مرجعیت و خلوص به ترتیب 58/0، 79/0، 61/0، 70/0 و 73/0 بودند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این پرسش­نامه از برازش مناسبی برخوردار است. اعتبار همگرای این پرسشنامه به وسیله اجرای همزمان آن با زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS) سنجیده شد و اعتبار همگرای پرسش­نامه­ بنیان­های اخلاقی تایید شد. بهطور کلی فرم فارسی پرسش­نامه بنیان­های اخلاقیاز اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در پژوهش­های مختلف در داخل ایران مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها