آزمون تغییرناپذیری جنسیتی در روابط بین صفات شخصیت، حل مسئله اجتماعی و بهزیستی-ذهنی: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا (s.taghiloo@iau-astara.ac.ir) ( نویسنده مسئول

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

چکیده
 
مقدمه: بهزیستی­ذهنی حوزه­ای از روان­شناسی مثبت­ است که  از سال  1960 توجه روان­شناسان را به خود جلب کرده است.
هدف: پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس متغیرهای مکنون صفات شخصیت (عامل‌های روان­رنجور­خویی و برون­گرایی) و ابعاد حل مسئله اجتماعی ( حل مسئله انطباقی و حل مسئله غیر انطباقی) و آزمون تغییرناپذیری جنسیتی در روابط بین متغیرهای مکنون پژوهش، دو هدف عمده پژوهش حاضر است.
مواد و روش‌ها: داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های حل مسئله اجتماعی و پنج عامل بزرگ شخصیت و مقیاس‌های بهزیستی ذهنی از 546 دانشجو(261 پسر و 285 دختر) که به روش نمونه­برداری چند مرحله‌ای از واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران در انتخاب شده بودند، گردآوری شد.
نتایج: استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد، متغیرهای مکنون صفات شخصیت و ابعاد حل مسئله اجتماعی 47 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می کند. آزمون تغییرناپذیری رابطه بین متغیرهای پژوهش در بین دو جنس نیز نشان داد که روان­رنجور­خویی در مردان قوی‌تر از زنان بهزیستی ذهنی را پیش بینی می‌کند و برون­گرایی در زنان قوی‌تر از مردان حل مسئله انطباقی و حل مسئله غیر­انطباقی را پیش­بینی می‌کند و حل مسئله غیر­انطباقی در زنان قوی‌تر از مردان بهزیستی­ذهنی را پیش­بینی می‌کند.  
نتیجه­گیری: پژوهش حاضر به منظور درک بهتر عوامل پیش­بینی کننده بهزیستی­ذهنی، نیاز به مطالعه آن با توجه به نقش جنسیت را مورد تاکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها