تحلیلی بر ارتباط و تمایز دو نوع خلاقیت هیجانی و شناختی از یکدیگر بر اساس عاملهای‌ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی

2 راهنما و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده:
پژوهشحاضر  تحلیلی بر ارتباط و تمایز دو نوع خلاقیت هیجانی و شناختی از یکدیگر بر اساس عاملهای آنمی باشد که جامعه آن دانش‌آموزان مقطعمتوسطه شهر بجنورد می‌باشد. این پژوهش با این فرضیه که خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی متمایز ازهم می‌باشند، و در عین حال با هم رابطه هم دارند، صورت گرفته‌است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری(دوره اول) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 126 پسر و 227 دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش تحقیق  از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز آزمون خلاقیت هیجانی آوریل و خلاقیت شناختی عابدی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این دو مقیاس متمایز از یکدیگر می‌باشند، و مولفه ­های آنها با هم ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship and the distinction between two types of emotional creativity and understanding of each other on the basis of itsagents

نویسندگان [English]

  • Dodaneh Asghari 1
  • Nastaran Sharifi 2
چکیده [English]

Abstract:
 
Analytical study on the relationship and distinction between two types of emotional creativity and cognitive factors that are each based on the population of high school students is bojnurd. The research with the hypothesis that emotional creativity and cognitive creativity are distinguished apart, yet together relationship have been done. The population included all male and female high school students (first period) is in the public high schools in the academic year 95-94 bojnurd had been studying  Of the population, 126 males and 227 females were selected by cluster sampling stage. The method of correlation. Data collection also emotional creativity test is April and cognitive creativity Abedi. The results show that these two measures are distinct from each other, and their rod components communicate with each other.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Emotional creativity
  • creativity
  • cognitive factors
  • differentiation