تحلیلی بر ارتباط و تمایز دو نوع خلاقیت هیجانی و شناختی از یکدیگر بر اساس عاملهای‌ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی

2 راهنما و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده:
پژوهشحاضر  تحلیلی بر ارتباط و تمایز دو نوع خلاقیت هیجانی و شناختی از یکدیگر بر اساس عاملهای آنمی باشد که جامعه آن دانش‌آموزان مقطعمتوسطه شهر بجنورد می‌باشد. این پژوهش با این فرضیه که خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی متمایز ازهم می‌باشند، و در عین حال با هم رابطه هم دارند، صورت گرفته‌است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری(دوره اول) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 126 پسر و 227 دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش تحقیق  از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز آزمون خلاقیت هیجانی آوریل و خلاقیت شناختی عابدی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این دو مقیاس متمایز از یکدیگر می‌باشند، و مولفه ­های آنها با هم ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها