هنجاریابی مقیاس ادراک نوجوانان از شیوه های تربیتی والدین و مقایسه مؤلفه های آن در دختران و پسران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن. ایران

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران

چکیده

چکیده
در این پژوهش پرسشنامه ادراک از شیوه های تربیتی والدین(POPS) که توسط (گرولنیک و همکاران ،1997) تهیه شده بود، در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران هنجاریابی شد. نمونه مورد مطالعه شامل 808 نفر (400 پسر و 408 دختر) است که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل عاملی از روش مؤلفه های اصلی، و برای چرخش عامل ها از چرخش متعامد واریماکس استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وشاخص های برازش مناسب در تحلیل عاملی تأییدی وجود شش عامل ادراک درگیری، خودمختاری و گرمی را در پدر و مادر به صورت جداگانه تأیید کردند که مجموعا"93/64 درصد از واریانس را تبیین می کنند. ضرایب اعتبار همسانی درونی برای خرده مقیاس ها ی درگیری مادر (76/0)، خودمختاری مادر (80/0)، گرمی مادر (82/0)، درگیری پدر (77/0)، خودمختاری پدر (78/0)، گرمی پدر (81/0) و در کل پرسشنامه 94/0 بدست آمده است. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه دختران و پسران نشان داد، ادراک پسران ازشیوه های تربیتی والدین شان ، بهتر از ادراک دختران است (01/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teens perception scale standardization of practices by parents, and compared the relationship between the girls and boys in Tehran

نویسندگان [English]

  • Narges Babakhani 1
  • Elahe Hejaze moghani 2
  • Hasan Pashasharifi 3
چکیده [English]

A questionnaire perception of parental educational practices (POPS) by (Grvlnyk et al., 1997) was prepared,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Perceived parental educational practices
  • conflicts
  • warmth
  • self-determination
  • exploratory and confirmatory factor analysis