بررسی ساختار، روایی عاملی و اعتبار ابزار کیفیت تدریس در علوم رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی– نویسنده مسئول

2 استاد یار دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
زمینه:در محیط یادگیری کلاسی کیفیت تدریس اساتید نقش مهمی را ایفا می کند و به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته می شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار عاملی سلسله مراتبی و اعتبار ابزار سنجش کیفیت تدریس در علوم رفتاری می باشد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. روش این پژوهش بررسی همبستگی و همسانی درونی و خاصه تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان ورودی رشته های علوم رفتاری(علوم تربیتی, روانشناسی, علوم اجتماعی, مدیریت) دانشگاه های تهران, علامه طباطبایی, خوارزمی, شاهد و شهید بهشتی در سال تحصیلی 90-1389 بودکهدر نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 سال آخر مقطع کارشناسی در این دانشگاه هامشغول تحصیل بوده اند(1162N=). نمونه عبارت بود از 500 نفر از  جامعه مورد نظر. با توجه به اینکه  مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق گسترده تر است ابزار مورد استفاده عبارت بود از پرسشنامه 49 سوالی که توسط محقق با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل های مربوط در مراحل اول ساخته شد. ضریب آلفای کرونباخ, لاندا2 گاتمن ، 2نیمه، تتا و طبقه بندی برای مولفه های پرسشنامه و کل پرسشنامه قابل قبول بدست آمد. یافته ها: بررسی مدل اندازه گیری و ضرایب مربوطه,  هم بین نشانگرها و عامل های مرتبه اول و هم بین عامل های مرتبه اول با عامل کلی مرتبه دوم معنادار و برازش خوبی داشت. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده پژوهش با پژوهش های قبل که گویه ها و مولفه های مشابهی را گزارش کرده بودند هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها