بررسی ساختار، روایی عاملی و اعتبار ابزار کیفیت تدریس در علوم رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی– نویسنده مسئول

2 استاد یار دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
زمینه:در محیط یادگیری کلاسی کیفیت تدریس اساتید نقش مهمی را ایفا می کند و به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته می شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار عاملی سلسله مراتبی و اعتبار ابزار سنجش کیفیت تدریس در علوم رفتاری می باشد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. روش این پژوهش بررسی همبستگی و همسانی درونی و خاصه تحلیل عاملی تاییدی سلسله مراتبی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان ورودی رشته های علوم رفتاری(علوم تربیتی, روانشناسی, علوم اجتماعی, مدیریت) دانشگاه های تهران, علامه طباطبایی, خوارزمی, شاهد و شهید بهشتی در سال تحصیلی 90-1389 بودکهدر نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 سال آخر مقطع کارشناسی در این دانشگاه هامشغول تحصیل بوده اند(1162N=). نمونه عبارت بود از 500 نفر از  جامعه مورد نظر. با توجه به اینکه  مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق گسترده تر است ابزار مورد استفاده عبارت بود از پرسشنامه 49 سوالی که توسط محقق با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل های مربوط در مراحل اول ساخته شد. ضریب آلفای کرونباخ, لاندا2 گاتمن ، 2نیمه، تتا و طبقه بندی برای مولفه های پرسشنامه و کل پرسشنامه قابل قبول بدست آمد. یافته ها: بررسی مدل اندازه گیری و ضرایب مربوطه,  هم بین نشانگرها و عامل های مرتبه اول و هم بین عامل های مرتبه اول با عامل کلی مرتبه دوم معنادار و برازش خوبی داشت. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده پژوهش با پژوهش های قبل که گویه ها و مولفه های مشابهی را گزارش کرده بودند هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure,factorialvalidityand Reliability ,quality of teaching instrument inthe Behavioral Science

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rezaii 1
  • Masoud Grami pour 2
چکیده [English]

Abstract.
Background : quality of instruction in the classroom learning environment plays an important role not only as an important element in the learning process and the learning process is also studied. Objective: The main objective of this study was to investigate the hierarchical factor structure and reliability of teachingquality assessment ofinstrument in behavioral science. Methods : This study is descriptive and correlationreaserch. the method of  this study to investigate correlation and internal consistency and hierarchical confirmatory factor analysis. The study population consists of incoming students in behavioral sciences ( Educational Sciences , Psychology , Social Sciences , Management ), University of Tehran, AllamehTabatabai, Khrazmi , shahed and shahidBeheshti was the 90-1389 school year. population of this study including students of final year of undergraduate study universities are listed in the second semester of the academic year 93-92 was educated (1162N =). The sample consisted of 500 subjects from the target population. As regards this papereRetrieved fromMasters thesis of ScholarThe instruments usedwere  aquestionair with49questionsaskedbyresearchers usinga qualitativeapproachand analysiswas madeonthe first stage. Coefficient alpha, Guttman Lambda, 2 split- half,tetaandStratified AlphaComponentofthe questionnaire andthe Total questionnairewas found tobe acceptable. Results: The measurement model and the corresponding coefficients , between the indicator and the first order and first-order factors with second-order general are significant and a good fit . Conclusion: The results of this study with previous studies that have reported a similar item and component coordination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : quality of teaching
  • Reliability
  • Validity
  • higher education
  • Behavioral Sciences