ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان ایران.rezaei_am@semnan.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.hossein.siri@gmail.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‎های روان‎سنجی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت در دانشجویان دانشگاه سمنان بود. به این منظور بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای تعداد 300 دانشجو(109 پسر و191 دختر) انتخاب و به مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند. برای تعیین اعتبار سازه‎ی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی از روش تحلیل عاملی و اعتبار همگرا استفاده شد. بر پایه‎ی آزمون اسکری که نمودار ارزش‎های ویژه را نشان می‎دهد یک عامل با ارزش ویژه‎ی بزرگتر از یک به دست آمد که این عامل روی هم 85/44 درصداز واریانس کل آزمون را تبیین نمود. برای محاسبه‎ی اعتبار همگرای مقیاس خودکارآمدی تحصیلی از اجرای همزمان مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت با پرسشنامه‎ی خودکارآمدی دانشجویان(CASES) استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی بین دو مقیاس مذکور 42/0 است که در سطح 5/0≥P معنادار می‎باشد. پایایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی با استفاده از روش همسانی درونی و با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد که پایایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی برابر با 845/0 است که قابل قبول و رضایت بخش است. با توجه به اعتبار و پایایی مناسب و همچنین دارا بودن سابقه پژوهشی معتبر در سطح جهانی  نتیجه گرفته می‎شود که مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی‎گروت ابزار مناسبی برای اندازه گیری خودکارآمدی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Pintrich and De Groot Educational Self-Efficacy Beliefs Scale

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Rezaii 1
  • Hoseyn Seirii 2
  • Fahimeh Rashidi 3
چکیده [English]

Abstact
The present study aims to evaluate the Pintrich and De Groot Educational Self-Efficacy Beliefs Scale at the students of Semnan University. For this purpose, 300 students (109 males and 191 females) were selected using multi-stage cluster sampling method and answered and Educational Self-Efficacy Scale.To determine the construct validity of Educational Self-Efficacy Scale, factor analysis and convergent validity methods were used. A factor with a special value greater than one was achieved based on scree test which shows the special values graph which this factor together explained 85/44% of the total variance of the test. The concurrent implementation of Pintrich and De Groot Educational Self-Efficacy Scale with students Self-Efficacy Questionnaire (CASES) was used to calculate the convergent validity of Educational Self-Efficacy Scale. The results showed that the correlation coefficient between these two measures is 42/0 which is significant at the level 5 / 0≥P. The reliability ofEducational Self-Efficacy Scale was calculated the internal consistency method and Cronbach's alpha coefficient.The results showed that the reliability of Educational Self-Efficacy is scale is 845/0 that is acceptable and satisfying. It is concluded according to appropriate validity and reliability as well as having globally reputable research background thatPintrich and De Groot Educational Self-Efficacy Scale is a perfect tool to measure self-efficacy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Educational Self-Efficacy Scale
  • Psychometric properties
  • Validity
  • Reliability