نگرش سنج ریاضی و بررسی عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت و استاندارد سازی آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و استاندارد سازی آزمون نگرش سنج ریاضی و عوامل مرتبط با آنمی‌باشد. برای این منظور 212 نفر از دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان شهر بابک به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌ای متشکل آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، نگرش سنج ریاضی و اطلاعات دموگرافیک پاسخ دادند. برای پایایی پرسشنامه پیشرفت تحصیلی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که پس از حذف سؤال یازدهم آلفای کرونباخ به حد متوسط رسید که قابل قبول می‌باشد. یافته‌های این پژوهش با استفاده ازR  چندگانه مربوط به رگرسیون به لحاظ آماری معنادار بود R=0.47, F=15.07 p<0.00) ( و سه مورد از چهار متغیرهای پیش بین (تحصیلات پدر، میزان مطالعه و نگرش نسبت به ریاضی) به طور معنی‌دار در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی سهیم بودند (p< 0.005) و تحصیلات مادر به لحاظ آماری سهم معنی‌داری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی نداشت. به منظور بررسی روایی مقیاس پیشرفت تحصیلی ریاضی و نگرش سنج ریاضی از روایی عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. مقدار KMO در مقیاس‌های پیشرفت تحصیلی ریاضی و نگرش سنج ریاضی برابربا 0.61 و 0.87 به‌دست آمد و سطح معنی‌دار آزمون کرویت بارتلت نیز کمتر از 0.005 است بنابراین بر پایه هر دو ملاک می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه، قابل توجیه خواهد بود. برای تحلیل عاملی تاییدی با توجه به مشخصه‌های برازندگی و ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده در جدول فوق شاخص‌های ریشه میانگین مجذور خطا (RMSEA) برازش تطبیقی (CFI)، نیکویی برازش (GFI) و نیکویی برازش تطبیقی (AGFI) نشان داد که مدل از برازش متوسط برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the construction and standardization of math achievement test and attitude test toward mathematics and related factors

چکیده [English]

Abstract:
This study examines the construction and standardization of math achievement test and attitude test toward mathematics and related factors. For this purpose, 212 ninth grade students in Shahrebabak were selected by multistage cluster sampling method and responded to questionnaires of mathematics achievement test, attitude toward mathematics and demographic information. Cronbach's alpha test was used for the reliability of achievement test that after removing the eleventh question, Cronbach's alpha became medium that is acceptable. The findings of this study, using multiple R related to regression was statistically significant (R = 0.47, F=15.07 p<0/00). And three out of four predictor variables (father's education, amount of study and attitudes toward mathematics) signifi- cantly contributed to the prediction of mathematical achievement (p<0/005). And maternal education is not statistically significant in predicting academic achievement in math. To evaluate the validity of this study exploratory and confirmatory factor analysis is used. KMO value scale mathematical achievement and attitude mathemati- cal gauge was equivalent to 0.61 and 0.87 and the significance level of Bartlett's test of sphericity is less than 0.005. Therefore, based on both criteria, it can be concluded that the implemen- tation of factor analysis based on the correlation matrix of the studied sample, would be justified. Due to the characteristics of the fitness for confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficients reported in the table above indicators of root mean error square (RMSEA) adaptive fit (CFI), goodness of fit (GFI) and comparative goodness of fit (AGFI) showed that the model is average fitted.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: construction
  • normalization math achievement test and attitude test toward mathematics