نگرش سنج ریاضی و بررسی عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت و استاندارد سازی آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و استاندارد سازی آزمون نگرش سنج ریاضی و عوامل مرتبط با آنمی‌باشد. برای این منظور 212 نفر از دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان شهر بابک به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌ای متشکل آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، نگرش سنج ریاضی و اطلاعات دموگرافیک پاسخ دادند. برای پایایی پرسشنامه پیشرفت تحصیلی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که پس از حذف سؤال یازدهم آلفای کرونباخ به حد متوسط رسید که قابل قبول می‌باشد. یافته‌های این پژوهش با استفاده ازR  چندگانه مربوط به رگرسیون به لحاظ آماری معنادار بود R=0.47, F=15.07 p<0.00) ( و سه مورد از چهار متغیرهای پیش بین (تحصیلات پدر، میزان مطالعه و نگرش نسبت به ریاضی) به طور معنی‌دار در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی سهیم بودند (p< 0.005) و تحصیلات مادر به لحاظ آماری سهم معنی‌داری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی نداشت. به منظور بررسی روایی مقیاس پیشرفت تحصیلی ریاضی و نگرش سنج ریاضی از روایی عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. مقدار KMO در مقیاس‌های پیشرفت تحصیلی ریاضی و نگرش سنج ریاضی برابربا 0.61 و 0.87 به‌دست آمد و سطح معنی‌دار آزمون کرویت بارتلت نیز کمتر از 0.005 است بنابراین بر پایه هر دو ملاک می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه، قابل توجیه خواهد بود. برای تحلیل عاملی تاییدی با توجه به مشخصه‌های برازندگی و ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده در جدول فوق شاخص‌های ریشه میانگین مجذور خطا (RMSEA) برازش تطبیقی (CFI)، نیکویی برازش (GFI) و نیکویی برازش تطبیقی (AGFI) نشان داد که مدل از برازش متوسط برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها