طراحی و عامل‌یابی پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان براساس آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر ساخت و عامل­یابی پرسشنامه مهارت­های اجتماعی در دانش­آموزان مقطع ابتدایی (پایه­های چهارم، پنجم و ششم) از دیدگاه معلمان مبتنی بر آموزههای اسلامی بود.
مواد و روش: 120 نفر از معلمان پایه­های چهارم، پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهرستان دماونددر سال 1394 به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه مهارت های اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس مولفه های  ارتباط با خدا، اندیشه ورزی، استقامت حق محورانه، مهارت های ارتباطی، مقابله مذهبی، کنترل نفس و تعامل با محیط ساخته شد. 120 شرکت کننده پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند.
یافته­ها: بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و با روش تحلیل مولفه­های اصلی، چهار عامل مهارت­های ارتباطی(15 سؤال)، حسن سلوک(10 سؤال)، اندیشه­ورزی(9 سؤال)، و تلاش برای تغییر شرایط(6 سؤال)، شناسایی شد. سهم هر یک از عامل های شناسایی شده در تبیین واریانس کل به ترتیب برابر با 630/31، 785/12، 157/7 و 499/6 بود. همسانی درونی مولفه های مذکور با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 932/0، 854/0، 873/0 و 711/0 به دست آمد که بیانگر همسانی درونی مطلوب عامل های استخراج شده است.
نتیجه­گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پرسشنامه مهارت های اجتماعی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برای سنجش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی  برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construct and finding factors of social skills questionnaire in primary school students in the viewpoint of teachers based on Islamic teachings

چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of this study was to construct and finding factors of social skills questionnaire in primary school students in the viewpoint of teachers based on Islamic teachings.
Methodology:  120 teachers of elementary schools from fourth to sixth grade, in Damavand city in 1394 were selected via the available sampling. Social skills questionnaire  based on Islamic teachings was made on these categories: communication with god, thoughtfulness, persistence in rightful centric , communicative skills, religious coping, self-control, interaction with environment.  Participants completed the questionnaire of social skills.
 Results: Exploratory factor analysis with varimax rotation based on principal components analysis, identified four factors: the communication skills (15 items), good manners (with 10 items), thoughtfulness (9 items), and trying to change the conditions (6 items). The contribution of each factor identified in the total variance, was 31.630, 12.785, 7.157, 6.499, respectively. The components of internal consistency with Cronbach's alpha coefficient were equal to 0.932, 0.854, 0.873, 0.711, respectively, which represents an desirable internal consistency of extracted factors.
Conclusion: The results of this research indicate that the social skills questionnaire demonstrates desirable characteristics to be used as social skills in primary school students. 
 
 
 
 
 
 
Keywords:
Findings factors, Reliability, Social Skills, Islamic teachings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Findings factors
  • Reliability
  • social skills
  • Islamic teachings