بررسی عملی‌بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 489 نفر (306دختر و 192 نفر پسر) از طریق نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شد. سیاهه هوش معنوی که بر پایه طیف لیکرت 4 درجه‌ای نمره‌گذاری شده، شامل 83 سؤال بود. تعداد11 سؤال به دلیل همبستگی ضعیف با کل تست و 4 سؤال به علت بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد. ضریب اعتبار سیاهه 68 سؤالی از طریق فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ 90/0 بدست آمد. برای روایی سازه از روش تحلیل مولفه‌های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد 12 عامل استخراج شده، 9/43درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کند. 12عامل شامل: خود آگاهی فردی، رفتار فضیلت مآبانه، روشن فکری، حل مسئله، هوشیاری، کل نگر بودن، مراقبت، پرسشگری وجودی، معنا، شهود عمیق، الوهیت و نظارت درونی است. افزون بر آن، بین میانگین نمرات هوش معنوی دختران و پسران،تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها