بررسی عملی‌بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 489 نفر (306دختر و 192 نفر پسر) از طریق نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شد. سیاهه هوش معنوی که بر پایه طیف لیکرت 4 درجه‌ای نمره‌گذاری شده، شامل 83 سؤال بود. تعداد11 سؤال به دلیل همبستگی ضعیف با کل تست و 4 سؤال به علت بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد. ضریب اعتبار سیاهه 68 سؤالی از طریق فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ 90/0 بدست آمد. برای روایی سازه از روش تحلیل مولفه‌های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد 12 عامل استخراج شده، 9/43درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کند. 12عامل شامل: خود آگاهی فردی، رفتار فضیلت مآبانه، روشن فکری، حل مسئله، هوشیاری، کل نگر بودن، مراقبت، پرسشگری وجودی، معنا، شهود عمیق، الوهیت و نظارت درونی است. افزون بر آن، بین میانگین نمرات هوش معنوی دختران و پسران،تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Reliability, Validity and Norming Questionnaire of Spirituality in Students

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is considering practicality,reliability,validity and norm finding of spiritual intelligens among a sampel group of 498(309 girls and 192 boys) students mohaghegeh ardabili university of ardabil.the sampel were selects by random method.the questionnaire was used in this study is made of 82 questions. Each questions is based on likers 4 item spectrum. After ghadering and analyzing data. The reliability coefficient of chronbach,s alpha was equal 0.90.15question of the 82 question were omitted.in  order  determine inventory validity the principle component was used. Result showed that 12 factors determine 43.9 of the whole variance of variable. The results extracting 12 factors include; personal self-awareness, virtuous, behavior, intellectuality, problem solving, consciousness, being holistic, mindfulness, existential questioning, meaning, deep intuition, divinity, inner-directness. finaly for description and definition spiritual intelligences scores of the students tow kinds of percentile and categorical norms have been provided. There is no difference between spiritual intelligence scores of girls of boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:
  • Reliability.validity.norming.sspirituality and students