تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش معنوی کینگ برای معلمان‌های‌‌ دبیرستان شهر تهران‌‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی سازه‌های مقیاس هوش معنوی کینگ برای معلمان دبیرستان‌های تهران بود. نمونه آماری شامل 306 نفر از معلمان زنی بودند که در سال 1393 در دبیرستان‌های تهران تدریس می‌کردند. در این تحقیق از روش تصادفی چند مرحله‌ای برای نمونه گیری از دبیرستانهای شهر تهران استفاده شد .ساختار عاملی مقیاس هوش معنوی با استفاده از دو شیوه تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضریب آلفای کرونباخ 907/0 است.  نتایج تحلیل مولفه‌های اصلی با استفاده از چرخش دورانی پنج عامل را استخراج کرد. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، که تحلیل عاملی تأییدی مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و کلیه شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید می‌کنند. یافته‌های تحلیل عاملی، تقریباً مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی است .تنها در تعداد عوامل استخراجی در چرخش دورانی با پژوهش‌های گذشته همخوان نیست. ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای سنجش هوش معنوی معلمان است.
 

کلیدواژه‌ها