رابطه بین مهارت‌های اجتماعی با تکانشگری و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی با تکانشگری و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه 1 شهر تهران در سال 1395بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه 1 شهر تهران که در سال 1395 مشغول به تحصیل بوده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی چند مرحله‌ای می‌باشد. ابزار این پژوهش شامل: پرسشنامه مهارت­های اجتماعی نوجوانان (TISS)، پرسشنامه تکانشگری بارت، پرسشنامه هیجان­خواهی زاکرمن می‌باشد. نتایج حاصل نشان داد، که مهارت‌های اجتماعی (رفتارهای جامعه پسند و رفتارهای غیر اجتماعی) به صورت معنادار و در سطح 05/0 رفتارهای تکانشی را در دانش‌اموزان مقطع متوسطه پیش‌بینی نموده است. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشانگرآن است که ارزش ضریب همبستگی‌های چندگانه (R2) برابر با 075/0 است. این موضوع نشان می‌دهد که مهارت‌های اجتماعی 5/7 درصد از واریانس رفتارهای تکانشی را تبیین نموده‌است. بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین دو مؤلفه مهارت‌های اجتماعی، رفتارهای غیراجتماعی به صورت مثبت و در سطح معناداری 05/0 رفتارهای تکانشی را در دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش‌بینی نموده است. بدین ترتیب چنین نتیجه‌گیری می‌توان کرد که مؤلفه رفتارهای غیر اجتماعی مهارت‌های اجتماعی به صورت مثبت و معنادار رفتارهای تکانشی را در دانش آموزان مقطع متوسطه پیش بینی می‌کند. و همچنین رفتارهای جامعه پسند به صورت منفی و در سطح معناداری 05/0و رفتارهای غیر اجتماعی به صورت مثبت و در سطح معناداری 05/0 هیجان‌خواهی را در دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش‌‌بینی نموده است. بدین ترتیب چنین نتیجه‌گیری شد که مؤلفه رفتارهای غیر اجتماعی مهارت‌های اجتماعی به صورت مثبت و مؤلفه رفتارهای جامعه پسند آن به صورت منفی و معنادار هیجان‌خواهی را در دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش‌بینی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Impulsivity and Sensation Seeking Social Skills Among High Students in Tehran

چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study was to determine the relationship between social skills and behavior, impulsivity Mkhatrh Jvyanh male and female students in secondary schools in 1395 was the one in Tehran. The study population included all male and female students in secondary schools in 1395 Region 1 Tehran who are studying them. Sampling method is multi-stage random. The research tools include: social skills questionnaire teenagers (TISS), Barratt Impulsiveness Scale, a questionnaire is the Zuckerman. The results showed that social skills (prosocial and antisocial behavior) was significantly and the level 0/01 Impulsive behavior in high school students has forecasted (F (197.2) = 8.043. P< 0/01). Investigation showed that the value of multiple correlation squared multiple correlation coefficient (R2) Is equal to 0/075. This suggests that social skills 7/5 percentage of variance explained impulsive behavior. Analysis showed that the two components of social skills, anti-social behavior (β=0.267, P< 0.01) Positive and significant levels of impulsive behavior in high school students 0.01 is forecasted. Thus it can be concluded that antisocial elements for positive social skills impulsive behavior in high school students forecasts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:
social skills, impulsivity - risk behavior Jovian- male and female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: social skills
  • impulsivity - risk behavior Jovian- male and female students