رابطه بین مهارت‌های اجتماعی با تکانشگری و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت­های اجتماعی با تکانشگری و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه 1 شهر تهران در سال 1395بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه 1 شهر تهران که در سال 1395 مشغول به تحصیل بوده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی چند مرحله‌ای می‌باشد. ابزار این پژوهش شامل: پرسشنامه مهارت­های اجتماعی نوجوانان (TISS)، پرسشنامه تکانشگری بارت، پرسشنامه هیجان­خواهی زاکرمن می‌باشد. نتایج حاصل نشان داد، که مهارت‌های اجتماعی (رفتارهای جامعه پسند و رفتارهای غیر اجتماعی) به صورت معنادار و در سطح 05/0 رفتارهای تکانشی را در دانش‌اموزان مقطع متوسطه پیش‌بینی نموده است. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشانگرآن است که ارزش ضریب همبستگی‌های چندگانه (R2) برابر با 075/0 است. این موضوع نشان می‌دهد که مهارت‌های اجتماعی 5/7 درصد از واریانس رفتارهای تکانشی را تبیین نموده‌است. بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین دو مؤلفه مهارت‌های اجتماعی، رفتارهای غیراجتماعی به صورت مثبت و در سطح معناداری 05/0 رفتارهای تکانشی را در دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش‌بینی نموده است. بدین ترتیب چنین نتیجه‌گیری می‌توان کرد که مؤلفه رفتارهای غیر اجتماعی مهارت‌های اجتماعی به صورت مثبت و معنادار رفتارهای تکانشی را در دانش آموزان مقطع متوسطه پیش بینی می‌کند. و همچنین رفتارهای جامعه پسند به صورت منفی و در سطح معناداری 05/0و رفتارهای غیر اجتماعی به صورت مثبت و در سطح معناداری 05/0 هیجان‌خواهی را در دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش‌‌بینی نموده است. بدین ترتیب چنین نتیجه‌گیری شد که مؤلفه رفتارهای غیر اجتماعی مهارت‌های اجتماعی به صورت مثبت و مؤلفه رفتارهای جامعه پسند آن به صورت منفی و معنادار هیجان‌خواهی را در دانش‌آموزان مقطع متوسطه پیش‌بینی

کلیدواژه‌ها