بررسی و مقایسه سلامت عمومی بزه‌دیدگان جرم با افراد عادی در سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و ابعاد آن در بزه دیدگان جرم و افراد عادی انجام پذیرفته است. جامعه اول آن شامل بزه دیدگان و جامعه دوم آن افراد عادی شهر تهران هستند که نمونه جامعه اول 60 نفر به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس و نمونه جامعه دوم شامل 70 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیده و سلامت عمومی آنان از طریق پرسشنامه GHQ مورد اندازه‌گیری و مقایسه قرار گرفت. بنابراین تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات پس رویدادی یا علی مقایسه‌ای است.
نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد: اولاً در بعد سلامت عمومی بزه دیدگان دارای میانگین (07/2) وافراد عادی دارای میانگین (77/0) بوده که نتایج آزمون T مستقل وسطح معناداری به دست آمده حاکی تفاوت معناداری سلامت عمومی بزه دیدگان و افراد عادی می‌باشد. به‌ طوری که می‌توان گفت بزه دیدگان دارای مشکلات بیشتری در زمینه سلامت هستند. ثانیاً در مقیاس‌های مشکلات جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، مشکلات ارتباط اجتماعی وافسردگی بزه دیدگان نیز نسبت به افراد عادی میانگین بالاتری داشته واین تفاوت معنی‌دار است. به‌طوریکه می‌توان گفت افراد بزه دیده در چهار مقیاس یاد شده دارای مشکلات بالاتری نسبت به افرادعادی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and comparison of general health and normal people victims of crime in 1394

چکیده [English]

Abstract
The present study aimed to compare the public health dimensions of the victims of crime and normal group have been carried out . The first community including victims and society its second normal group in Tehran. Sample of 60 students and available for sampling in the second population sample consisted of 70 students was selected randomly. Through questionnaires about their general health GHQ was measured. This study of the nature of the post-event research or causal – comparative. Analysis of the data shows : First, the general health of victims after a mean (2/07) ordinary individuals have an average (0/77) has been  that T-test showed no significant difference significant level of public health and the victims are normal group. We can say that victims have more problems in the field of health. Second, the scale of health problems , anxiety, insomnia , social problems and depression victims also have a higher average than normal group, and this difference was significant. It can be said the victim mentioned in the four- scale problems are higher than normal group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:
  • public health / health of victims / victims of crime / Works crime / psychological effects of crime