بررسی و مقایسه سلامت عمومی بزه‌دیدگان جرم با افراد عادی در سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و ابعاد آن در بزه دیدگان جرم و افراد عادی انجام پذیرفته است. جامعه اول آن شامل بزه دیدگان و جامعه دوم آن افراد عادی شهر تهران هستند که نمونه جامعه اول 60 نفر به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس و نمونه جامعه دوم شامل 70 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیده و سلامت عمومی آنان از طریق پرسشنامه GHQ مورد اندازه‌گیری و مقایسه قرار گرفت. بنابراین تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات پس رویدادی یا علی مقایسه‌ای است.
نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد: اولاً در بعد سلامت عمومی بزه دیدگان دارای میانگین (07/2) وافراد عادی دارای میانگین (77/0) بوده که نتایج آزمون T مستقل وسطح معناداری به دست آمده حاکی تفاوت معناداری سلامت عمومی بزه دیدگان و افراد عادی می‌باشد. به‌ طوری که می‌توان گفت بزه دیدگان دارای مشکلات بیشتری در زمینه سلامت هستند. ثانیاً در مقیاس‌های مشکلات جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، مشکلات ارتباط اجتماعی وافسردگی بزه دیدگان نیز نسبت به افراد عادی میانگین بالاتری داشته واین تفاوت معنی‌دار است. به‌طوریکه می‌توان گفت افراد بزه دیده در چهار مقیاس یاد شده دارای مشکلات بالاتری نسبت به افرادعادی هستند.
 

کلیدواژه‌ها