ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

4 - دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

5 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه نویسنده مسئولfarzadzandi547@yahoo.com 09183773558

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس دوره ابتدایی بود. روش پژوهش بکار گرفته شده ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود. در این پژوهش چند جامعه آماری و چند روش نمونه گیری، وجود داشت:1- جامعه منابع و محتوای مرتبط با موضوع، روش نمونه گیری هدفمند در این جامعه مورداستفاده قرار گرفت.2- جامعه متخصصان تعلیم وتربیت، برای انتخای نمونه از این جامعه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد.3- جامعه معلمان و مدیران مدارس مقطع ابتدایی، برای انتخاب نمونه از این جامعه ازروش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعات رویکردهای کتابخانه ی و زمینه یابی بکار گرفته شد. جهت تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوا در بخش کیفی و از روش های آماری آزمون دو جمله ای و تحلیل عاملی تاییدی در بخش کمی استفاده شد. نتایج این پژوهش در بخش کیفی نشان داد که ملاک های ارزیابی عملکرد مدایران مدارس مقطع ابتدایی شامل هفت ملاک توسعه وهدفگذاری مدرسه ، فعالیت مربوط به امور دانش آموزان، فعالیت مربوط به روابط مدرسه و جامعه، امور کارکنان، امور آموزشی، امور مالی و چگونگی استفاده از منابع وتجهیزات هستند. در بخش کمی نتایج آزمون دو جمله ای در مورد  نظر خواهی از متخصصان برای ملاک توسعه و هدف گذاری مدرسه در سطح 05/0 و سایر ملاک ها در سطح 01/0  معنادار بودند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز با مقدار 070/0 برای RMSEA حاکی از تایید مدل تاییدی ارزیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی بود. درنهایت بعد از انجام تحلیل های بخش کیفی و کمی تحقیق، ابزار تدوین شده شامل 35 نشانگر برای ارزشیابی 7 مولفه بود.

کلیدواژه‌ها