رواسازی مقیاس خوانش پریشی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه روانشناسی، ایلام، ایران Email: xozns2006@yahoo.com

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل سؤال های چک لیست تشخیصی خوانش پریشی انجام گرفته است. جامعۀ مورد مطالعه شامل دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم شهرستان ایلام در سال تحصیلی 1389-1388 است. گروه نمونه به حجم 310 نفر (136پسر و 174 دختر) از دانش آموزان ابتدایی شهرستان ایلام و حومه است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ خوانش پریشی دانش آموزان است که دارای 33 سؤال است و توسط معلمان تکمیل شده است. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. اجرای روش تحلیل مؤلفه های اصلی آزمون در این پژوهش نشان می دهد که مواد آزمون به گونۀ کلی با یک عامل همبسته اند. چرخش عامل ها به روش کوارتیماکس برای ساده سازی ساختار آزمون نشان می دهد که ساختار نظری پرسشنامه از هشت عامل (مشکلات سواد تحصیلی و تشخیص زمان، اعتماد به نفس، حواس پرتی، نوشتن، خواندن شفاهی، فراموشی و دقت) با بار عاملی حداقل 3/0 تشکیل شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که پسران در مقایسه با دختران مشکلات بیشتری در زمینۀ خواندن از خود نشان می دهند

کلیدواژه‌ها