رواسازی مقیاس خوانش پریشی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه روانشناسی، ایلام، ایران Email: xozns2006@yahoo.com

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل سؤال های چک لیست تشخیصی خوانش پریشی انجام گرفته است. جامعۀ مورد مطالعه شامل دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم شهرستان ایلام در سال تحصیلی 1389-1388 است. گروه نمونه به حجم 310 نفر (136پسر و 174 دختر) از دانش آموزان ابتدایی شهرستان ایلام و حومه است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ خوانش پریشی دانش آموزان است که دارای 33 سؤال است و توسط معلمان تکمیل شده است. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. اجرای روش تحلیل مؤلفه های اصلی آزمون در این پژوهش نشان می دهد که مواد آزمون به گونۀ کلی با یک عامل همبسته اند. چرخش عامل ها به روش کوارتیماکس برای ساده سازی ساختار آزمون نشان می دهد که ساختار نظری پرسشنامه از هشت عامل (مشکلات سواد تحصیلی و تشخیص زمان، اعتماد به نفس، حواس پرتی، نوشتن، خواندن شفاهی، فراموشی و دقت) با بار عاملی حداقل 3/0 تشکیل شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که پسران در مقایسه با دختران مشکلات بیشتری در زمینۀ خواندن از خود نشان می دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parity Reading Scale Approval in Elementary School Students in Ilam City

نویسنده [English]

  • Zeynab Mihan Doust
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to analyze the diagnostic checklist for disintegration readings. The studied population consists of 3rd, 4th and 5th grade students of Ilam city in the academic year of 2010-2010. A sample group of 310 students (136 boys and 174 girls) from elementary school students in Ilam and the suburbs selected by multi-stage sampling method. The research tool is a student reading questionnaire which has 33 questions and is completed by teachers. The coefficient of validity of the test was obtained by using Cronbach's alpha of 0.93. The implementation of the analysis of the main components of the test in this study shows that the test materials are generally correlated with one factor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reading Parish
  • Factor analysis
  • Validity
  • Scale