اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن email:mirzazadehzahra7@gmail.com

2 3- استاد یار و عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
در  پژوهش حاضر  به بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار  (EFCT )   بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی پرداخته شد . جامعه آماری شامل 30 نفر از زنان مراجعه کننده به موسسه خصوصی مشاوره در تهران میباشد که برای حل تعارضات زناشویی مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون  است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سبکهای دلبستگی همسران و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بوده است . ابتدا پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا میگردد و سپس جلسات زوج درمانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای ارائه شده است و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت ننمودند ، پس از خاتمه جلسات درمانی نتایج پس آزمون هر دو گروه بوسیله آزمونهای آماری تحلیل کوواریانس  وآزمون T  وابسته مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج نشان دهنده اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و رضایت زناشویی گروه نمونه بود . به این ترتیب که زوج درمانی هیجان مدار به طور معنادار و موثری بر تغییر سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سبک دلبستگی ایمن بوده است . و همچنین بر افزایش رضایت زناشویی زنان گروه نمونه به طور معناداری موثر بوده و بر رضایت زناشویی بیشتر از سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی موثر بوده است .

کلیدواژه‌ها