اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن email:mirzazadehzahra7@gmail.com

2 3- استاد یار و عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

چکیده
در  پژوهش حاضر  به بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار  (EFCT )   بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی پرداخته شد . جامعه آماری شامل 30 نفر از زنان مراجعه کننده به موسسه خصوصی مشاوره در تهران میباشد که برای حل تعارضات زناشویی مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون  است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سبکهای دلبستگی همسران و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بوده است . ابتدا پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا میگردد و سپس جلسات زوج درمانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای ارائه شده است و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت ننمودند ، پس از خاتمه جلسات درمانی نتایج پس آزمون هر دو گروه بوسیله آزمونهای آماری تحلیل کوواریانس  وآزمون T  وابسته مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج نشان دهنده اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و رضایت زناشویی گروه نمونه بود . به این ترتیب که زوج درمانی هیجان مدار به طور معنادار و موثری بر تغییر سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سبک دلبستگی ایمن بوده است . و همچنین بر افزایش رضایت زناشویی زنان گروه نمونه به طور معناداری موثر بوده و بر رضایت زناشویی بیشتر از سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی موثر بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Circuit Emotion Therapy Couples on Attachment Styles and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Zahra Merzadeh 1
  • Masoumeh Behboudi 2
چکیده [English]

Abstract
In the present study, effectiveness of emotionally-focused couples therapy (EFCT) on the attachment and marital satisfaction styles was analyzed. Population of this study consisted of 30 women referring to  Private Counseling Institute in Tehran to solve marital conflicts that were selected based on random sampling.
Study design is quasi experimental together with experimental and control qroups using by    pretest and posttest. Spouses attachment styles scale and marital satisfaction scale of Enrich were used for data collection. At first, pretest was implemented for both groups. Later, couple therapy sessions were presented in 8 sessions each 90min. Control group didn’t receive any intervention. After completion of therapy sessions, results of posttest of both groups were analyzed and taken into consideration by statistical tests of analysis of covariance and dependent T test.
Summary of results indicated effectiveness of emotional-focused couple therapy on avoidant and anxiety attachment styles and marital satisfaction of sample group, so that emotional-focused couple therapy was significantly effective on the change of avoidant and anxiety attachment styles to secure attachment style and  in addition, it  was significantly effective on increase of marital satisfaction of women of sample group and effective on marital satisfaction more than avoidant and anxiety attachment styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional-focused Couple Therapy
  • Secure Attachment Style
  • Avoidant Attachment Style
  • Anxiety Attachment Style
  • marital satisfaction