تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی ( نویسنده مسئول: samabp88@gmail.com)

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه اول است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش­آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان مشگین­شهر که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل می‌باشد. با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تعداد 421 نفر از دانش­آموزان دختر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها،برای انجام این پژوهش از یک آزمون چهار­گزینه­ای پیشرفت تحصیلی مربوط به درس ریاضیات اول دبیرستان استفاده شد. به­منظور تجزیه ‌و تحلیل داده­های جمع‌آوری‌شده، از شاخص­های آمار توصیفی؛ میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی؛ روش­های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t وابسته استفاده شده است. برای تحلیل از نرم­افزارهای  SPSS ,BILOGاستفاده شد. یافته­ها نشان داد که دستورالعمل آزمون و به­تبع آن شیوه نمره­گذاری متناسب با آن بر میزان برآورد پارامتر C مؤثر است و این تأثیر معنادار است.در سطوح پایین توانایی (3 تا 5/1-) عملکرد دانش­آموزان در اجرای اول (بدون حدس) نسبت به اجرای دوم (همراه با حدس)، بهتر است اما در سطوح میانی و بالایی توانایی این نتیجه عکس می­شود. روایی نمره­های آزمون در سطوح (25/0 پایین) کمتر و در سطوح (25/0 بالا) بهتر است و دقت برآورد توانایی در اجرای اول (بدون حدس) بیشتر از اجرای دوم (همراه با حدس) است. بررسی و مقایسه واریانس­های وابسته در دو اجرا نشان می­دهد که گروه قوی نسبت به گروه ضعیف، به­طور یکسان عمل نکرده­اند و میزان برآورد توانایی آن­ها پراکندگی بیشتری را در هر اجرا نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of predicting academic performance of high school students first

نویسندگان [English]

  • Soumayeh Bakhshi parikhani 1
  • Sadegh Hamedi Nasab 2
چکیده [English]

Abstract:

The aim of this study was to investigate the influence of predicting academic performance of high school students first. The method used in this research is descriptive and correlational. The study population included all high school female students in the academic year 1395-1394 the city Meshgin is studying. Multistage cluster sampling of 421 students were chosen girl. To collect data for this study from a test of mathematics achievement of first-choice school were used. In order to analyze the collected data, the descriptive statistics, mean and standard deviation and inferential statistics, methods of statistical correlation and t-test was used. For analysis software SPSS, BILOG was used. The results showed that the test instructions and Btb scoring methods according to the amount of C parameter estimation, and this effect is significant. Low levels of ability (3 to 5/1) the performance of students in the first run (without guessing) compared to the second run (with guess), but is better in the middle and upper levels will be able to see the result. The validity of test scores (25/0 low) and lower levels (25/0 high) better estimation of ability in the first run (without guessing) in the second run (with guess) is

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Operating guess
  • academic performance
  • female students
  • first year high school mathematics