تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی ( نویسنده مسئول: samabp88@gmail.com)

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه اول است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش­آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان مشگین­شهر که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل می‌باشد. با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تعداد 421 نفر از دانش­آموزان دختر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها،برای انجام این پژوهش از یک آزمون چهار­گزینه­ای پیشرفت تحصیلی مربوط به درس ریاضیات اول دبیرستان استفاده شد. به­منظور تجزیه ‌و تحلیل داده­های جمع‌آوری‌شده، از شاخص­های آمار توصیفی؛ میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی؛ روش­های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t وابسته استفاده شده است. برای تحلیل از نرم­افزارهای  SPSS ,BILOGاستفاده شد. یافته­ها نشان داد که دستورالعمل آزمون و به­تبع آن شیوه نمره­گذاری متناسب با آن بر میزان برآورد پارامتر C مؤثر است و این تأثیر معنادار است.در سطوح پایین توانایی (3 تا 5/1-) عملکرد دانش­آموزان در اجرای اول (بدون حدس) نسبت به اجرای دوم (همراه با حدس)، بهتر است اما در سطوح میانی و بالایی توانایی این نتیجه عکس می­شود. روایی نمره­های آزمون در سطوح (25/0 پایین) کمتر و در سطوح (25/0 بالا) بهتر است و دقت برآورد توانایی در اجرای اول (بدون حدس) بیشتر از اجرای دوم (همراه با حدس) است. بررسی و مقایسه واریانس­های وابسته در دو اجرا نشان می­دهد که گروه قوی نسبت به گروه ضعیف، به­طور یکسان عمل نکرده­اند و میزان برآورد توانایی آن­ها پراکندگی بیشتری را در هر اجرا نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها