ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- نویسنده مسئول hajar.tarverdi@yahoo.com

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن

3 - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر باهدف ساخت مقیاس نگرش به تحصیل واینده شغلی دربین دانشجویان انجام شد .گویه های اولیه پرسشنامه براساس مولفه های سه بعدی نگرش وبرمبانی نظری تحصیلی ونظریه شغلی تطابق شخص با محیط تهیه شد .روایی محتوایی گویه ها بانظرخواهی ازمتخصصان بررسی شد.33گویه مورد تایید انتخاب شدند .جامعه اماری شامل دانشجویان دانشگاه زنجان بودندکه با روش نمونه گیری مرحله ای ازبین افراد جامعه انتخاب شدند .تحلیل عاملی نشان داد که 58درصد واریانس نمره ها توسط مقیاس ساخته شده تبین می شودسپس چرخش پروماکس ،برای استخراج مولفه ها به کار گرفته شد و4  گویه ازبین گویه ها حذف وتحلیل برای بارسوم تکرارودرنهایت 3عامل به نام های علاقه به رشته تحصیلی ،اینده شغلی وبرنامه ریزی شغلی شناسایی ونامگذاری گردید. الفای کرونباخ به ترتیب 92/0، 81/0، 71/0 می باشدکه بیانگر همسانی درونی قابل قبول گویه های هریک از مولفه ها استخراج شده است .ارزیابی پایایی مولفه ها باروش بازآزمایی نشان دهنده ثبات قابل قبول می باشد همچنین همبستگی قوی مولفه ها نشان دهنده روایی همزمان این پرسشنامه باسازگاری تحصیلی می باشد. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی ازمدل معادلات ساختاری نشان دادکه مدل دارای برازش باداده هاست ودر نهایت می توان ازاین پرسشنامه برای اندازه گیری نگرش به تحصیل واینده شغلی دانشجویان جهت انجام پژوهش مختلف استفاده کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating and validating a questionnaire on attitudes toward education and job prospects among students

نویسندگان [English]

  • Hajar Talverdi 1
  • Hasan Pashasharifi 2
  • Hayedh Saberie 3
چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted with the aim of establishing a scale for attitudes toward education and job creation among students. The first questions of the questionnaire were evaluated based on the three components of theoretical attitudes and the theory of occupational adaptation of the person with the environment. The contents of the items were reviewed by the experts. The approved item was selected. The population consisted of students from Zanjan University who were selected through a step-by-step sampling method. The factor analysis revealed that 58 percent of the variance of the scores was determined by the scale. Then, ProMax rotation was used to extract the components, and 4 items Eliminate and remove b Barsvm Tkrarvdrnhayt of three factors, namely interest in education, career planning and job identification was Christening. Cronbach's alpha

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Attitudes toward education and job creation
  • Students