هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهرری، تهران،ایران. 09127032260- 02122907570 Salahi.aliakbar@yahoo.com

چکیده

چکیده:
توجه به میزان کیفیت رضایتمندی از زندگی از زمان­های گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان در این حوزه بوده است. لذا هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج  هدف اصلی این تحقیق است. این آزمون را می­توان یکی از پرکاربردترین آزمون­های این حوزه تلقی نمود. برای هنجاریابی ابتدا آزمون ترجمه و روی 150 زوج رضایتمند و 150 زوج نارضایتمند اجرا گردید. بررسی اعتبار آزمون رضایتمندی از ازدواج از طریق آلفای کرونباخ عدد 0.92 به دست آمد که، مبین اعتبار خوب می­باشد. از روش همبستگی درونی برای تعیین میزان روایی مقیاس­ها استفاده گردید و حداکثر آن ضریب 0.84 کسب شد. روایی تفکیکی با مقایسه دو گروه رضایتمند و نارضایتمند به دست آمد و با اطمینان 0.95 تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده گردید. در نتیجه می­توان بیان نمود که آزمون رضایتمندی از ازدواج به عنوان یک ابزار تشخیصی با اعتبار و روایی و پایا بوده و قابلیت استفاده در موقعیت های تشخیصی، درمانی در حوزه خانواده و رضایتمندی از ازدواج را دارا می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Marriage Satisfaction Test

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Salahi
چکیده [English]

Abstract:
The attention paid to the quality of life satisfaction has been of interest to many scholars and experts in this area since the past few years. Therefore, standardization of marriage satisfaction test is the main objective of this research. This test can be considered as one of the most widely used tests in this field. For standardization, first, a translation test was performed on 150 satisfactory couples and 150 disappointed couples. The validity of the marriage satisfaction test through Cronbach's alpha was 0.92, which indicates good credit. The internal correlation method was used to determine the validity of the scales and the maximum was 0.84. The difference in validity was obtained by comparing the two groups with satisfaction and dissatisfaction and with a confidence of 0.95 there was a significant difference between the two groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Satisfaction of marriage
  • Standardization
  • Validity
  • validity and reliability