هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهرری، تهران،ایران. 09127032260- 02122907570 Salahi.aliakbar@yahoo.com

چکیده

چکیده:
توجه به میزان کیفیت رضایتمندی از زندگی از زمان­های گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان در این حوزه بوده است. لذا هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج  هدف اصلی این تحقیق است. این آزمون را می­توان یکی از پرکاربردترین آزمون­های این حوزه تلقی نمود. برای هنجاریابی ابتدا آزمون ترجمه و روی 150 زوج رضایتمند و 150 زوج نارضایتمند اجرا گردید. بررسی اعتبار آزمون رضایتمندی از ازدواج از طریق آلفای کرونباخ عدد 0.92 به دست آمد که، مبین اعتبار خوب می­باشد. از روش همبستگی درونی برای تعیین میزان روایی مقیاس­ها استفاده گردید و حداکثر آن ضریب 0.84 کسب شد. روایی تفکیکی با مقایسه دو گروه رضایتمند و نارضایتمند به دست آمد و با اطمینان 0.95 تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده گردید. در نتیجه می­توان بیان نمود که آزمون رضایتمندی از ازدواج به عنوان یک ابزار تشخیصی با اعتبار و روایی و پایا بوده و قابلیت استفاده در موقعیت های تشخیصی، درمانی در حوزه خانواده و رضایتمندی از ازدواج را دارا می باشد

کلیدواژه‌ها