هنجاریابی مقدماتی هوش روحانی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ازاد تنکابن

چکیده

چکیده پژوهش:
هدف کلی این پژوهش بررسی علمی بودن ، اعتبار ، روایی و نرم یابی تست هوش روحانی در شهرتنکابن بوده است.
برای این مقصود یک گروه نمونه 451 نفری ( شامل190 پسر و261 دختر ) در دانشگاههای شهرتنکابن به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. سپس پرسشنامه ای شامل 83 ماده به منظور سنجش هوش روحانی بر روی آنها اجرا گردید.این آزمون بر پایه طیف لیکرت در یک مقیاس 6 درجه ای از« هرگز یا تقریباً هرگز ، خیلی بندرت تا حدودی بندرت ، تا حدی اغلب اوقات خیلی اوقات ،  همیشه یا تقریباً همیشه »بود. به منظور بدست آوردن همبستگی هر ماده با نمره کل مجموعه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد و برای مجموعه 82 ماده ای ضریب آلفای کرونباخ برابر 875/0 بدست آمد. هر کدام از سوالهای تست از مجموعه سوالها حذف شود،ضرایب اعتبار (همگونی) تست که در وضع موجودبرابر با 875/0 است کاهش می یابد.باستثنای سوالهای 5، 6 ، 9،  11 ،22 ،23 ، 31،  33 ، 34  44،  53 ،60،55 ، 68 ، 74 ، 75 ، 76 ، 79 چنانچه  حذف گردند ضریب اعتبار تست افزایش می یابد. حداکثر افزایش اعتبار نیز877/0 است که مربوط به سوالهای 9، 11، 22، 23، 34، 75، 76 است.
برای بررسی روایی سازه و این که این مقیاس از چه عواملی اشباع شده است ، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. مقدار
تقریباً 77/0 و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت (KMO) کفایت نمونه برداری
اجرای تحلیل عاملی بود. با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس و با توجه به ماتریس عاملی تعداد 14 عامل استخراج شده است. همچنین تفاوت بین میانگین نمرات دختران و پسران  در تست هوش روحانی معنادار است. بدین معنا که هوش روحانی دختران بیش از پسران است.

کلیدواژه‌ها