رابطهی باورهای انگیزشی و چشم انداز آینده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، واحد بین الملل کیش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کیش ، ایران

2 دانشیارگروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، اضطراب امتحان، ارزش گذاری درونی( و چشم
انداز آینده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش
آموزان دختر مقطع سوم متوسطه ناحیه 1 شهر اهواز بود که از این جامعه 072 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای از مدارس به
عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه باورهای انگیزشی برای یادگیری
(MBLQ) و پرسشنامه ی چشم
انداز آینده
(FTPI) استفاده شد همچنین برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از معدل نیمسال اول تحصیلی استفاده
گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج همبستگی
پیرسون نشان داد از میان باورهای انگیزشی، بین خودکارآمدی و ارزش گذاری درونی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و
بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین چشم انداز آینده و عملکرد تحصیلی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین این پژوهش به طور معناداری توانایی
08 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را در دانش / پیش بینی عملکرد تحصیلی را در دانش آموزان دارند و روی هم رفته 8
آموزان تبیین میکنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between motivational beliefs (self-efficiency, test anxiety, intrinsic valuation) and future prospect with academic performance among high school third grade girl students in district one of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Nahid Baboulmoradi 1
  • Parviz Asgarie 2
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between motivational beliefs (self-efficiency, test anxiety, intrinsic valuation) and future prospect with academic performance among high school third grade girl students in district one of Ahvaz. The statistical population included all high school third grade girl students in district one of Ahvaz. A sample of
270 students were selected using cluster multi-stage sampling method. To collect the data, Motivational beliefs for learning questionnaire (MBLQ) and Future prospect inventory (FTPI) were used. The average of the first semester was used to measure the students’ academic performance. In order to analyze data, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. The results showed that there is a significant positive relationship between self-efficiency and intrinsic valuation and also future prospect with academic performance. There is a significant negative relationship between test anxiety and academic performance. The results of regression analysis showed that in this research, predictor variables are able to predict the students’ academic performance sig
nificantly and altogether can explain 28.8 percent of the variance of the academic performance in the students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational beliefs
  • future prospect
  • academic performance