رابطهی باورهای انگیزشی و چشم انداز آینده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، واحد بین الملل کیش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کیش ، ایران

2 دانشیارگروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، اضطراب امتحان، ارزش گذاری درونی( و چشم
انداز آینده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش
آموزان دختر مقطع سوم متوسطه ناحیه 1 شهر اهواز بود که از این جامعه 072 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای از مدارس به
عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه باورهای انگیزشی برای یادگیری
(MBLQ) و پرسشنامه ی چشم
انداز آینده
(FTPI) استفاده شد همچنین برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از معدل نیمسال اول تحصیلی استفاده
گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج همبستگی
پیرسون نشان داد از میان باورهای انگیزشی، بین خودکارآمدی و ارزش گذاری درونی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و
بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین چشم انداز آینده و عملکرد تحصیلی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین این پژوهش به طور معناداری توانایی
08 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را در دانش / پیش بینی عملکرد تحصیلی را در دانش آموزان دارند و روی هم رفته 8
آموزان تبیین میکنند

کلیدواژه‌ها