ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش‌آموزان ناتوان یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این پژوهش، به بررسی ویژگی­های روان­سنجی نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش­آموزان ناتوان یادگیری تحت پوشش مراکز اختلالات یادگیری وابسته به آموزش و پرورش استثنایی پرداخته شد. با انتخاب تعداد 523 نفر از دانش­آموزان ناتوان یادگیری مراکز اختلالات یادگیری، به بررسی ضرایب اعتبار با استفاده از روش آلفا کرانباخ، دو نیمه کردن و آزمون- بازآزمون پرداخته شد و خطای اندازه­گیری به دست آمد. همچنین، در راستای مطالعات روایی از روایی تشخیصی برای سه محور توانایی خواندن، محاسبه و تمرکز استفاده گردید و ضریب حساسیت در زمینه تفسیر روایی تشخیصی محاسبه شد. علاوه بر آن، از تحلیل عامل تأییدی برای بررسی ساختار درونی استفاده به عمل آمد و یافته­های روان­سنجی نشان داد که ابزار مزبور، از روایی و اعتبار مطلوبی در دانش­آموزان ناتوان یادگیری برخوردار بوده و از آن می­توان به­عنوان ابزاری معتبر و ر برای غربالگری و تشخیص ناتوانی یادگیری استفاده به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the New Version Intelligence Tehran- Stanford - Binet in Learning Disabled Students

نویسنده [English]

  • Kambiz Kamkari