ویژگی های روان‌سجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقایسه رابطه آن با پنج عامل اصلی شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته روان‌سجی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو انجام شده است. مقایسه پرسشنامه هگزاکو  با پنچ عامل اصلی شخصیت هدف دیگر این پژوهش را در برمی گیرد. هگزاکو داری سه فرم متفاوت می باشد که در پژوهش حاضر فرم  صد سوالی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. اعتبار این آزمون با بهره گیری از سه شیوه تعیین ضریب همسانی درونی عامل ها و رویه ها (آلفای کرونباخ و مدل گاتمن)، بازآزمایی و میزان همبستگی با پرسشنامه شخصیتی60-NEO-FFI (اعتبار همگرا) مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی پرسشنامه هگزاکو-100 از دو شیوه آماری تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد. افراد نمونه را  502  نفر (270 مرد و 232 زن) از دانشجویان تشکیل داده‌اند، که به روش نمونه‌گیری در دسترس از دانشگاه های شهر تهران انتخاب شده بود. نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که شش عامل قابل استخراج است، که با 24 رویة که توسط آشتون و لی پیشنهاد کرده است سازگار نشان می دهد. هم چنین بررسی تحلیل تاییدی نشان داد که مدل شش عاملی شخصیت هگزاکو از برازش قابل قبولی برخودار است. همبستگی بین پنج عامل اصلی شخصیت که توسط پرسشنامه نئو  اندزه گیری شده بود با پرسشنامه شخصیت هگزاکو بین 0/43 تا 0/73 به دست آمده  که در سطح 0/05 و 0/01 معنادار است. بررسی  پایایی پرسش نامه با دو روش مدل گاتمن و آلفایی کرونباخ مقادیر  بین 62/. تا 74/. به دست آمد که در سطح 0/01 معنادار  است  و همچنین نتایج حاصل از باز آزمایی در محدوده  59/. تا 0/81  نیز در سطح 0/01  معنادار گزارش شده است. از کل یافته های پژوهش حاضر چنین نتیجه گیری می شود که پرسشنامه هگزاکو-100 از اعتبار و روایی قابل قبول و در حد متوسط برای استفاده در جامعه دانشجویان شهر تهران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychcometric Properties and factor structure of Hexaco personality inventory and comparison the relation whith five main factors of personality between woman and man students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hasan Karimi 1
  • Asghar Minaii 2